990-5913E-031

Viktiga säkerhetsinstruktioner – Spara dessa instruktioner

Läs anvisningarna noga och bekanta dig med utrustningen innan du installerar, hanterar, servar eller underhåller enheten. Följande säkerhetsmeddelande visas på flera ställen i manualen och på utrustningen för att varna dig om eventuella risker eller för att förklara uppgifterna.

Om en fara- eller varningssymbol visas i säkerhetsmeddelandet innebär detta att det finns risk för skadliga elektriska stötar om du inte följer anvisningarna ordentligt.

Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den är till för att varna för risker som kan orsaka personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden med den här symbolen för att undvika eventuella skador eller utsätta dig för livsfara.

FARA
FARA indikerar en livsfarlig situation som resulterar i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
VARNING indikerar en farlig situation som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBSERVERA
OBSERVERA indikerar en fara som kan resultera i lindrig personskada, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
OBS används för situationer som inte innebär fysisk skada. Säkerhetsvarningssymbolen används inte för den här typen av säkerhetsmeddelanden.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Obs!

Elektrisk utrustning skall endast installeras, hanteras, servas och underhållas av behörig personal. Schneider Electric tar inget ansvar för konsekvenser som uppstår vid bruk av materialet.

Behörig personal har kunskap och kännedom om den elektriska utrustningens konstruktion, installation och användning samt har genomgått säkerhetsutbildning för att vara kunniga om och undvika de risker som finns.

Per IEC 62040-1: ”Avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav, ” denna utrustning, inklusive batteriåtkomst, måste inspekteras, installeras och underhållas av en kvalificerad person.

En kvalificerad person är en person med relevant utbildning och erfarenhet som gör att hen kan uppfatta risker och undvika faror som utrustningen kan skapa (referens IEC 62040-1, avsnitt 3.102).

Säkerhetsåtgärder

FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Läs alla instruktioner i installationsanvisningarna innan du installerar eller arbetar med den här produkten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Installera inte produkten förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Produkten måste installeras enligt de specifikationer och krav som anges av Schneider Electric. Det gäller framför allt externa och interna skydd (uppströmsbrytare, batteribrytare, kablar etc.) och miljökrav. Schneider Electric åtar sig inget ansvar om dessa krav inte respekteras.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
UPS-systemet måste installeras enligt lokala och nationella bestämmelser. Installera UPS-systemet enligt:
 • IEC 60364 (inklusive 60364-4-41 – skydd mot elektriska stötar, 60364-4-42 – skydd mot termiska effekter och 60364-4-43 – skydd mot överström), eller
 • NEC NFPA 70, eller
 • Kanadensiska elektriska regler (C22.1, del 1)
beroende på vilken av de standarder som gäller i ditt lokala område.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Installera produkten i en temperaturreglerad inomhusmiljö utan ledande föroreningar och fuktighet.
 • Montera produkten på en obrännbar, jämn och fast yta (t.ex. betong) som kan stödja systemets vikt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Produkten är inte konstruerad för, och får därför inte installeras i följande ovanliga driftsmiljöer:
 • Skadliga ångor
 • Explosiva blandningar av damm eller gaser, frätande gaser eller ledande eller strålande värme från andra källor
 • Fukt, slipdamm, ånga eller i en alltför fuktig miljö
 • Svamp, insekter, skadedjur
 • Saltbelastad luft eller förorenat kylmedel
 • Föroreningsgrad högre än 2 enligt IEC 60664-1
 • Exponering för onormala vibrationer, stötar och lutning
 • Exponering för direkt solljus, värmekällor eller starka elektromagnetiska fält
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra inte eller skär hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade, och borra inte eller skär hål i närheten av UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
FARA FÖR LJUSBÅGE
Gör inga mekaniska ändringar på produkten (inklusive borttagning av skåpdelar eller borrning/skärning av hål) som inte beskrivs i installationshandboken.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBS!
risk för överhettning
Respektera utrymmeskraven runt produkten och täck inte ventilationsöppningarna när produkten är i drift.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Elsäkerhet

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Elektrisk utrustning får endast installeras, handhas, åtgärdas och underhållas av kvalificerad personal.
 • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ säkerhetsanvisningar.
 • Stäng av all ström som levereras till UPS-systemet innan du arbetar på eller inuti utrustningen.
 • Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
 • UPS-enheten innehåller en intern strömkälla. Farlig spänning kan finnas även när den är frånkopplad från elnätet. Innan du installerar eller underhåller UPS-systemet, se till att enheterna är AV och att strömmen och batterierna är bortkopplade. Vänta fem minuter innan du öppnar UPS:en så att kondensatorerna hinner laddas ur.
 • UPS-enheten måste vara jordad och på grund av hög läckström måste jordledaren anslutas först.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
I system där bakmatningsskydd inte ingår i standardutförandet, måste en automatisk isolationsenhet (bakmatningsskydd eller annan enhet som uppfyller kraven i IEC / EN 62040-1 eller UL1778 femte utgåvan – beroende på vilken av de två standarderna som gäller för ditt lokala område) installeras för att förhindra farlig spänning eller energi på ingångskontakterna på isolationsenheten. Enheten måste bryta inom 15 sekunder efter ett strömavbrott uppströms och den måste överensstämma med specifikationerna.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

När UPS-ingången är ansluten via externa isolatorer som när de öppnas isolerar neutralledaren eller när ett automatiskt bakmatningsskydd är anslutet till utrustningen, eller när den är ansluten till ett IT-elsystem, måste användaren sätta fast en varningsdekal vid UPS-ingångarna, på alla primära strömisolatorer installerade på avstånd från UPS:en, samt på externa åtkomstpunkter mellan sådana isolatorer och UPS:en. Dekalen skall ha följande text (eller motsvarande text på ett språk som är gångbart i det land där UPS-systemet är installerat):

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Fara för bakmatad hög spänning. Innan du arbetar på den här elanläggningen: Isolera UPS-systemet och kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Batterisäkerhet

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Batteribrytarna måste installeras enligt specifikationerna och de krav som uppställs av Schneider Electric.
 • Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batteriterminalerna.
 • Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
 • Batterier som slutar fungera kan nå temperaturer som överskrider tröskelvärdena för berörbara ytor.
 • Du får inte öppna, ändra eller skada batterierna. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier:
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
 • Kontrollera att batteriet inte blivit jordat oavsiktligt. Vid oavsiktlig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt och brännskador av hög kortslutningsström. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådan jordning avlägsnas under installation och underhåll av en yrkesman (gäller utrustning och externt placerade batterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Byt alltid ut batterier med samma typ och antal batterier eller batteripaket. Se dekalen i batteriskåpet för information om batterierna i ditt system.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
risk för utrustningsskador
 • Placera batterierna i UPS-systemet, men anslut inte batterierna förrän UPS-systemet är klart att startas. Tidsperioden från batterianslutningen tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
 • Batterier får inte lagras i mer än sex månader på grund av urladdning. Om UPS-systemet är avstängt under en längre tid rekommenderar vi att du aktiverar UPS-systemet under en period av 24 timmar minst en gång i månaden. Detta laddar batterierna och därmed undviks irreparabla skador på batterierna.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?