990-91261E-032

น้ำหนักและขนาดของ UPS

  น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)

UPS 10-20 kW 400 V มีสตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุด

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 30-50 kW 400 V มีสตริงแบตเตอรี่สองชุด

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 20 kW 480 V มีสตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุด

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 30-50 kW 480 V มีสตริงแบตเตอรี่สองชุด

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 10 kW 208 V มีสตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุด

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 15-25 kW 208 V มีสตริงแบตเตอรี่สองชุด

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

หมายเหตูู: โมดูลแบตเตอรี่หนึ่งชุดมีน้ำหนักประมาณ 32 กก. (70.5 ปอนด์) สตริงแบตเตอรี่หนึ่งชุดประกอบด้วยแบตเตอรี่สี่โมดูล
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?