990-91261C-025

Dane techniczne systemów 480 V

Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.

System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącym i uziemieniu technicznym/systemowym.

Dane techniczne wejścia 480 V

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Połączenia

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (pojedyncze zasilanie lub podwójne zasilanie)*

Zakres napięcia wejściowego (V)

408-552

Zakres częstotliwości (Hz)

40-70

Znamionowy prąd wejściowy (A)

25

37

50

62

Maksymalny prąd wejściowy (A)

30

45

60

74

Limit prądu wejściowego (A)

31

47

62

77

Wejściowy współczynnik mocy

0,99 dla obciążenia większego niż 50%
0,95 dla obciążenia większego niż 25%

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI)

<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas narastania

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 480 V

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Połączenia

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE
4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE*

Zakres napięcia obejścia (V)

432-528

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

24

36

49

61

Znamionowy prąd neutralny (A)

42

62

83

104

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 200 A, wartość przedłukowa 5,25 kA2s

Dane techniczne wyjścia 480 V

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Połączenia*

5-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE)
4-przewodowe (L1, L2, L3, PE)

Regulacja napięcia

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej

1

Znamionowy prąd wyjściowy (A)

24

36

48

60

Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

16

24

32

40

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

4

6

8

10

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

571

Kompensacja temperaturowa (na celę)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

43

65

87

108

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

54

81

108

135

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 1/0 AWG.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji dotyczącej akumulatora dla baterii DC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
Miedź 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Wejście PE (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil)

10

8

6

4

Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Neutralny* (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-*(AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

PE DC (AWG/kcmil)

8

6

6

6

UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB i 100% wartości wyłączników znamionowych dla wyłączników baterii.

Zalecana ochrona od strony sieci 480 V

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 125 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Typ wyłącznika

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0,5

li (X In)

1,5

QR code for this page

czy było to pomocne?