EAV15107-ZH10

测量仪零部件(后视图)

大部分输入、输出和通讯端口都位于测量仪的背面。
  A 继电器输出
  B 电压输入
  C 控制电源
  D 电流输入
  电能 状态输入/数字输出
  F 通讯端口(以太网或 RS-485)
  G 衬垫
     
本页的QR代码

这有帮助吗?