990-5996B-037

建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364–5–52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

UPS 与电池断路器之间的线缆规格

电池断路器箱 连接 Easy UPS 3M Easy UPS 3L
60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1xE3MBBB60K80H DC+、N、DC- (mm²) 50 70
PE (mm²) 25 35
2xE3MBBB60K80H DC+、N、DC- (mm²) 50 50 50 50 70
PE (mm²) 25 25 25 25 35
1xE3MBBB100K200H DC+、N、DC- (mm²) 2x70 2x70 2x95 2x120
PE (mm²) 70 70 95 120
2xE3MBBB100K200H DC+、N、DC- (mm²) 150 150 150 2x120 2x120
PE (mm²) 95 95 95 120 120
3xE3MBBB100K200H DC+、N、DC- (mm²) 2x120 2x120
PE (mm²) 120 120

电池断路器和电池组之间的线缆规格(按电池组)

    Easy UPS 3M Easy UPS 3L*
电池组数量 连接 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA 500 kVA 600 kVA
1 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 50 70 2x70 2x70 2x95 2x120 2x120 2x120
PE (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
2 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 25 35 70 70 95 120 120 120
PE (mm²) 16 16 35 35 50 70 70 70
3 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 16 16 50 50 50 70 70 70
PE (mm²) 16 16 25 25 25 35 35 35
4 组电池 电池+、N、电池- (mm²) 16 16 35 35 35 50 50 50
PE (mm²) 16 16 16 16 16 25 25 25
本页的QR代码

这有帮助吗?