990-91379B-032

หยุดการปรับเทียบแบตเตอรี่ในเวลาทำงาน

  1. แตะปุ่มเมนูบนหน้าจอหลัก
  2. เลือก การซ่อมบำรุง > การปรับเทียบเวลาทำงาน > หยุดการปรับเทียบ
  3. แตะ ตกลง บนหน้าจอยืนยัน
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?