990-91379B-032

โหมดการทำงาน

UPS มีโหมดการทำงานที่ต่างกันสองระดับ:

  • โหมด UPS: โหมดการทำงานของ UPS แยก ดูที่ โหมด UPS

  • โหมดระบบ: โหมดการทำงานสำหรับระบบ UPS ที่สมบูรณ์ที่จ่ายไฟให้โหลด ดูที่ โหมดระบบ

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?