990-91379B-032

ดูรายการบันทึก

  1. แตะบันทึก บันทึกแสดงเหตุการณ์ล่าสุด 100 เหตุการณ์ โดยที่เหตุการณ์ล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ
    1. แตะปุ่มลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า
    2. แตะปุ่มลูกศรคู่เพื่อไปที่หน้าแรกหรือหน้าสุดท้าย
    3. แตะที่ปุ่มถังขยะเพื่อล้างเหตุการณ์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในบันทึก
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?