990-91260D-004

De sidste installationstrin

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
 • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
 • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
 • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
 • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
 • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
 • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller tre dage mellem installation af batterierne og opstart af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Geninstaller topdækslet:
  1. Vip topdækslet, og skub det på plads på UPS'en bagfra. Tapperne på bagsiden af topdækslet skal passe ind i sprækkerne på bagsiden af UPS'en.
  2. Skub topdækslet nedad på forsiden.

   UPS'en set bagfra

  3. Skru skruerne i igen.
 2. Fjern det bagerste transportbeslag fra UPS'en.
 3. Kun ved seismisk forankring:
  1. Installer bagerste forankringsbeslag på UPS-enheden med de medfølgende M8-bolte.

   UPS'en set bagfra

  2. Skub UPS'en på plads, så det bagerste forankringsbeslag griber fat i forankringen.

  UPS'en set bagfra

 4. Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte UPS-enheden i vater.
  BEMÆRK
  Fare for skade på udstyret
  Flyt ikke enheden, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
  Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 5. Kun til ikke-seismisk forankring: Fastgør det forreste transportbeslag til gulvet. UPS'en kan være toptung og vælte, hvis den ikke boltes fast til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste transportbeslag er ø9 mm.
 6. Kun ved seismisk forankring:
  1. Fjern det forreste transportbeslag fra UPS'en.
  2. Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på UPS'en.
  3. Fastgør UPS'ens seismiske forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste seismiske forankringsbeslag er ø18 mm.
 7. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
 8. Skub de ekstra batterimoduler (hvis aktuelt) på plads. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op.
 9. Skub håndtaget på de ekstra batterimoduler ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
 10. Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulerne.
 11. Sæt alle fjernede dæksler og låger på plads, som blev fjernet i Klargør til installation.
 12. Installer frontpanelet på UPS'en igen:
  1. Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i UPS'en.
  2. Fastgør frontpanelets strop til UPS-enheden.
  3. Luk frontpanelet, og lås det fast.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?