990-91379B-032

กำหนดค่าการแจ้งเตือนตัวกรองอากาศ

เมื่อเปลี่ยนไส้กรองฝุ่นแล้ว ให้รีเซ็ตการแจ้งเตือนไส้กรองฝุ่น
 1. แตะ การกำหนดค่า > การแจ้งเตือน
  1. เลือกเปิดการแจ้งเตือน เพื่อรับการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนไส้กรองฝุ่น
  2. เลือกรอบระยะเวลาการแจ้งเตือน: 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของห้องที่ติดตั้ง
   ภายใต้ส่วนระยะเวลาที่เหลือ (สัปดาห์) คุณสามารถดูอายุการใช้งานที่เหลือของไส้กรองฝุ่นที่ใช้งานอยู่
  3. แตะรีเซ็ต เพื่อรีเซ็ตตัวนับอายุการใช้งานไส้กรองฝุ่น
 2. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?