990-91379B-032

กำหนดค่าเบรกเกอร์

หมายเหตูู: การกำหนดค่านั้นจำเป็นสำหรับการทำงานของ UPS ที่ถูกต้อง
  1. แตะ การกำหนดค่า > เบรกเกอร์
  2. แตะเบรกเกอร์ที่แตกต่างกันในแผนภาพจำลองเพื่อกำหนดค่าเบรกเกอร์ที่มีอยู่ในระบบ UPS ช่องสี่เหลี่ยมที่มี หมายถึงมีเบรกเกอร์อยู่ ช่องสี่เหลี่ยมว่างหมายถึงไม่มีเบรคเกอร์อยู่ สามารถกำหนดค่าสถานะ BF2 ได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    หมายเหตูู: UPS สามารถเฝ้าตรวจสอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ได้สูงสุดสี่ตัวในโซลูชันแบตเตอรี่ แผนภาพจำลองจะแสดงเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เพียงหนึ่งตัว แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อและกำหนดค่าแบตเตอรี่เบรกเกอร์หลายตัวเพื่อเฝ้าตรวจสอบก็ตาม หากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นปิด หากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นเปิด
  3. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?