990-91379A-032

โหมดระบบ

โหมดระบบจะแสดงสถานะเอาต์พุตของระบบ UPS ทั้งระบบ รวมถึงสวิตช์เกียร์รอบๆ และระบุแหล่งจ่ายไฟซึ่งรองรับโหลด

การทำงานของอินเวอร์เตอร์

ในการดำเนินงานตัวแปลงสัญญาณจะมีการจ่ายโหลดโดยตรงจากตัวแปลงสัญญาณ โหมด UPS จะสามารถอยู่ในโหมดการทำงานปกติหรือการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ เมื่อโหมดการดำเนินการระบบเป็นการดำเนินงานตัวแปลงสัญญาณ

การทำงานการบายพาสแบบสถิตที่ร้องขอ

หากระบบอยู่ในการทำงานสแตติกบายพาสที่ร้องขอ จะมีการจ่ายไฟให้โหลดโดยตรงจากแหล่งบายพาส หากตรวจพบข้อผิดพลาด ระบบจะเปลี่ยนไปเป็นการดำเนินงานตัวแปลงสัญญาณ หรือการดำเนินงานบังคับใช้บายพาสสถิต

การทำงานการบังคับการบายพาสแบบสถิต

หากระบบอยู่ในการทำงานสแตติกบายพาสแบบบังคับตามคำสั่งจากระบบ UPS หรือเนื่องจากผู้ใช้มีการกดปุ่ม OFF อินเวอร์เตอร์บนเครื่อง UPS ในระหว่างการดำเนินงานบังคับใช้สแตติกบายพาส จะมีการจ่ายไฟให้โหลดโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟบายพาสด้วยกำลังไฟฟ้าที่ไม่มีการปรับสภาพ

หมายเหตูู: จะไม่สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองในระหว่างที่ระบบอยู่ในโหมดบังคับใช้บายพาสสถิต

การทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาส

ในระหว่างการดำเนินงานบายพาสการซ่อมบำรุง จะมีการจ่ายไฟให้โหลดโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟบายพาสด้วยกำลังไฟฟ้าที่ไม่มีการปรับสภาพ

หมายเหตูู: จะไม่สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองในโหมดบังคับใช้บายพาสสถิต

โหมด ECO

โหมดประหยัดจะช่วยให้สามารถกำหนดค่าระบบให้ใช้การทำงานสแตติกบายพาส พร้อมการจ่ายไฟให้โหลดผ่านบายพาส เป็นโหมดการทำงานที่เลือกไว้สำหรับสถานการณ์ที่กำหนดไว้ ประโยชน์หลักของโหมด ECO โหมด ECO คือการลดระดับการใช้พลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดการขัดข้องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายไฟหลัก UPS จะเปลี่ยนไปเป็นการดำเนินงานอินเวอร์เตอร์ โดยมีการจ่ายไฟให้โหลดอย่างไม่หยุดชะงัก

หมายเหตูู: เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโหมด ECO บน UPS หนึ่งเครื่องในระบบขนาน การตั้งค่าดังกล่าวจะใช้ร่วมกับ UPS ทั้งหมดในระบบขนาน

โหมด ECOnversion

ECOnversion จะช่วยให้ระบบสามารถจ่ายโหลดสำหรับใช้งานผ่านระบบบายพาส จะมีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณคู่กันต่อด้วยแหล่งจ่ายไฟบายพาส และจ่ายโหลดสำหรับใช้งาน จะมีการรักษาเพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุตสำหรับ UPS ให้มีค่าใกล้เคียงกับหนึ่งหน่วยโดยไม่คำนึงถึงเพาเวอร์แฟกเตอร์ของโหลด เนื่องจากจะทำให้ลดโหลดที่มีผลลงอย่างมากในกระแสไฟอินพุตของ UPS ในกรณีหากเกิดการขัดข้องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายไฟหลัก ตัวแปลงสัญญาณจะรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตทันที เพื่อไม่ให้มีการหยุดหรือลดลงในระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากโหมด ECOnversion

หมายเหตูู: เมื่อเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าในโหมด ECOnversion บน UPS หนึ่งตัวในระบบขนาน การตั้งค่าดังกล่าวจะแบ่งปันไปยัง UPS ทั้งหมดในระบบขนาน

โหมดปิด

ระบบไม่ได้จ่ายไฟฟ้าให้โหลดในตอนนี้ แต่จะทำการชาร์จและแบตเตอรี่และมีการแสดงผลที่หน้าจอ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?