990-91379B-032

กำหนดค่าเอาต์พุต

หมายเหตูู: การกำหนดค่านั้นจำเป็นสำหรับการทำงานของ UPS ที่ถูกต้อง
 1. แตะ การกำหนดค่า > เอาต์พุต
  1. ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า AC ระหว่างเฟสเป็น 380VAC, 400VAC, 415VAC, 440VAC หรือ 480VAC ตามการกำหนดค่าของคุณ
  2. ตั้งค่าความถี่เป็น 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0 หรือ 60Hz ±10.0 โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของผู้ใช้งาน
  3. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  4. กำหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของบายพาสและเอาต์พุต (%) ช่วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของบายพาสและเอาต์พุต คือ +3% ถึง +10% โดยค่าเริ่มต้นคือ +10%
  5. ตั้งค่าการชดเชยแรงดันไฟ (%) แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของ UPS สามารถปรับได้สูงสุด ±3% เพื่อชดเชยความยาวสายไฟต่างๆ ค่าเริ่มต้นคือ 0%
  6. ตั้งค่าค่าขีดเริ่มโอเวอร์โหลด (%) ช่วงโอเวอร์โหลดคือ 0% ถึง 100% โดยค่าเริ่มต้นคือ 75%
  7. ตั้งค่าการชดเชยแรงดันไฟของหม้อแปลง (%) ช่วงการชดเชยแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง คือ 0% ถึง 3% โดยค่าเริ่มต้นคือ 0% ดู การชดเชยแรงดันไฟของหม้อแปลงเอาต์พุต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และ กำหนดค่าอินพุต UPS สำหรับการกำหนดค่าที่มีหม้อแปลงเอาต์พุต
  8. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?