990-91379C-007

Δοκιμές

Το σύστημα UPS μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες δοκιμές προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή απόδοση του συστήματος:

  • Βομβητής

  • LED κατάστασης

  • Λυχνία αυτόματου διακόπτη ισχύος

  • Βαθμονόμηση χρόνου λειτουργίας

  • Μπαταρία

Πατήστε το κουμπί μενού στην αρχική οθόνη και επιλέξτε τα στοιχεία Συντήρηση και Βομβητής, ή LED κατάστασης, ή Λυχνία ασφαλειοδιακ. για να εκκινήσετε τη δοκιμή αυτών των λειτουργιών. Δείτε τις ενότητες Έναρξη δοκιμής βαθμονόμησης χρόνου λειτουργίας και Έναρξη ελέγχου μπαταρίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις αυτών των δοκιμών.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;