990-91261E-032

เชื่อมต่อสายไฟในระบบเมนคู่

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
 • สายบายพาสทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
 • สายเอาต์พุตทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: UPS ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบสายดินของ TNS การติดตั้งแบบ 3 สาย โดยใช้บัสบาร์แบบบอนดิ้งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลสูงขึ้น
 1. เฉพาะสำหรับระบบ TN-C/ระบบสายดิน 3 สาย: ย้ายบัสบาร์แบบบอนดิ้งจากตำแหน่ง (A) ไปยังตำแหน่ง (B) เพื่อเชื่อมต่อบัสบาร์ N เข้ากับบัสบาร์ G/PE

  มุมมองด้านหลังของ UPS

 2. ถอดบัสจัมเปอร์เมนเดียวสามชุด

  มุมมองด้านหลังของ UPS – ระบบเมนคู่

 3. เชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดง:
  1. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
  2. เชื่อมต่อสายอินพุต
  3. เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
  4. เชื่อมต่อสายเอาต์พุต
  5. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล: เชื่อมต่อสายไฟ DC เข้ากับบัสบาร์ DC
  6. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ดูที่ เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน

  มุมมองด้านหลังของ UPS – ระบบเมนคู่

  ข้อควรระวัง
  ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
  ตรวจสอบความแน่นของหางปลา ถ้าหางปลาขยับเนื่องจากการดึงสาย อาจทำให้สลักเกลียวหลวมได้
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?