990-91378C-023

Kople til strømkablene i det øvre kabelinnføringssystemet

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Kople UPS systemet fra strømmen før du kopler batterikablene til batteribryteren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Lås/merk bryteren i AV-posisjonen.

  Tomt batterikabinett vist forfra

 2. Kople til PE-kabelen.
 3. Kople likestrømskablene (DC +, DC-) fra UPS.
 4. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på venstre side av batteribryteren.
 5. Installer batteriene som beskrevet i installasjonshåndboken som følger med det tomme batterikabinettet.
 6. Kople batterikablene (Batt +, Batt-) fra batteriene i det tomme batteriskapet 1 til batteribryteren.
 7. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople jordkabelen fra det tomme batteriskapet 1 til tomt batteriskap 2.

  Tomt batterikabinett 1 og 2 vist forfra

 8. Kun for montering med to tomme batterikabinetter: Kople batterikablene (Batt +, Batt-) fra batteriene i det tomme batteriskapet 2 til batteribryteren.
  MERK: Legg igjen et ledningsdiagram med batteriinformasjon på stedet.
 9. Monter beskyttelsesdekselet over terminalene på høyre side av batteribryteren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?