990-91386-007

Εγκατάσταση μπαταριών στο κενό ερμάριο μπαταρίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
μη αναμενόμενος χειρισμός εξοπλισμού
Το ερμάριο μπαταρίας δεν πρέπει να μετακινείται μετά την εγκατάσταση των μπαταριών.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στα ράφια στο κενό ερμάριο μπαταρίας και διασυνδέστε τις μπαταρίες.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καλύπτετε τις οπές στις γωνίες των ραφιών που προορίζονται για δρομολόγηση καλωδίων μεταξύ των ραφιών.

    Εγκατάσταση κάτω εισόδου καλωδίων με αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας

    Εγκατάσταση άνω εισόδου καλωδίων χωρίς αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας

  2. Καταγράψτε τη διαμόρφωση της μπαταρίας στην ετικέτα του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;