990-5910F-032

คืนค่าการตั้งค่า UPS จากอุปกรณ์ USB

หมายเหตูู: UPS สามารถยอมรับการตั้งค่าที่บันทึกจาก UPS เครื่องเดียวกันในตอนแรกเท่านั้น การตั้งค่าที่บันทึกจาก UPS เครื่องอื่นไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
การตั้งค่าสามารถคืนค่าได้เฉพาะเมื่อ UPS อยู่ในโหมดการทำงานบายพาสซ่อมบำรุงหรือโหมดปิดเท่านั้น
หมายเหตูู: อย่าเปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้า UIB เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการปิดระบบ เนื่องจากการทำเช่นนี้จะตัดไฟไปยังจอแสดงผล
  1. แตะ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิดระบบ UPS หรือ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิด UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  2. เลือก การกำหนดค่า > บันทึก/คืนค่า
  3. เปิดแผงด้านหน้า
  4. เสียบอุปกรณ์ USB เข้าในพอร์ต USB บน UPS
  5. แตะ คืนค่า เพื่อใช้การตั้งค่า UPS ที่บันทึกไว้จากอุปกรณ์ USB รอให้ระบบควบคุมรีบูตโดยอัตโนมัติ
    หมายเหตูู: อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกจนกว่ากระบวนการคืนค่าจะเสร็จสิ้น
  6. เลือก การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มระบบ UPS หรือ การควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่ม UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?