990-5910F-032

กำหนดค่าเอาต์พุตรีเลย์

 1. แตะ การกำหนดค่า > หน้าสัมผัสและรีเลย์ และเลือกเอาต์พุตรีเลย์ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่า
 2. ตั้งค่า ความล่าช้า (วินาที)
 3. เลือกเปิดโหมดตรวจสอบพลังงาน (ค่าเริ่มต้นเป็นปิด)

  หากเปิดใช้งาน โหมดตรวจสอบพลังงาน เอาต์พุตรีเลย์จะเปิด และจะปิดใช้งานเมื่อเหตุการณ์ที่มอบหมายไปยังเอาต์พุตรีเลย์เกิดขึ้น (ปกติจะเปิดใช้งาน)

  เมื่อปิดใช้งาน โหมดตรวจสอบพลังงาน เอาต์พุตรีเลย์จะปิดใช้งาน และจะเปิดใช้งานเมื่อเหตุการณ์ที่มอบหมายไปยังเอาต์พุตรีเลย์เกิดขึ้น (ปกติจะปิดใช้งาน)

  โหมดตรวจสอบพลังงานต้องเปิดใช้งานแยกกันไปสำหรับแต่ละเอาต์พุตรีเลย์ ซึ่งจะทำให้ตรวจสอบได้ถ้าหากเอาต์พุตรีเลย์ไม่ทำงาน

  • ถ้าไม่มีการจ่ายไฟไปยังเอาต์พุตรีเลย์ เหตุการณ์ที่มอบหมายไปยังเอาต์พุตรีเลย์ทั้งหมดจะระบุเป็นมี

  • หากมีเอาต์พุตรีเลย์ตัวหนึ่งไม่ทำงาน เหตุการณ์ที่มอบหมายไปยังเอาต์พุตรีเลย์ตัวหนึ่งจะระบุว่ามี

 4. เลือกเหตุการณ์ที่คุณต้องการมอบหมายไปยังเอาต์พุตรีเลย์ ในแต่ละหน้า แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  หมายเหตูู: การกำหนดฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้กับเอาท์พุตรีเลย์เดียวกันนั้นสามารถทำได้
  การเตือนทั่วไปของ UPS: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานหากมีสัญญาณเตือนสำหรับ UPS UPS ในโหมดการซ่อมบำรุง: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ถูกเปิด ซึ่งจะเปลี่ยนโหมด UPS ไปเป็นโหมดบำรุงรักษา UPS ไม่ได้จ่ายไฟฟ้าให้โหลดในตอนนี้
  การแจ้งเตือนการให้ข้อมูลของ UPS: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนข้อมูลสำหรับ UPS ความผิดพลาดภายนอก: เอาท์พุตถูกเปิดใช้งาน UPS ตรวจพบความผิดพลาดภายนอก
  การเตือน UPS: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสัญญาณแจ้งการเตือนสำหรับ UPS พัดลมไม่ทำงาน: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีพัดลมอย่างน้อยหนึ่งตัวไม่ทำงาน
  การเตือนสถานะวิกฤติของ UPS: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสัญญาณแจ้งสถานะวิกฤตสำหรับ UPS แรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำ: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำกว่าค่าขีดเริ่ม
  การแจ้งเตือนทั่วไปของระบบ: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานหากมีสัญญาณเตือนสำหรับระบบ แบตเตอรี่ทำงานไม่ถูกต้อง: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อแบตเตอรี่ทำงานไม่ถูกต้อง
  การเตือนการให้ข้อมูลของระบบ: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสัญญาณแจ้งเตือนข้อมูลสำหรับระบบ แบตเตอรี่ถูกตัดการเชื่อมต่อ: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีการถอดแบตเตอรี่ออกหรือเบรกเกอร์แบตเตอรี่เปิดอยู่
  การเตือนของระบบ: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสัญญาณแจ้งการเตือนสำหรับระบบ อินเวอร์เตอร์โอเวอร์โหลด: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสถานะโอเวอร์โหลดขณะที่ UPS อยู่ในโหมดการทำงานแบบอินเวอร์เตอร์
  การเตือนสถานะวิกฤติของระบบ: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสัญญาณแจ้งสถานะวิกฤตสำหรับระบบ เอาต์พุตโอเวอร์โหลด: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อมีสถานะโอเวอร์โหลดขณะที่ UPS อยู่ในโหมดการทำงานแบบอินเวอร์เตอร์หรือการทำงานแบบบายพาส
  UPS ในการทำงานปกติ: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อ UPS ทำงานในการทำงานปกติ อินพุตอยู่นอกความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่ออินพุตอยู่นอกช่วงความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
  UPS ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อ UPS ทำงานในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ บายพาสอยู่นอกความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อบายพาสอยู่นอกช่วงความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
  UPS ในการทำงานบายพาสแบบสถิต: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อ UPS อยู่ในการทำงานของการบังคับการบายพาสแบบสถิต หรือการขอการบายพาสแบบสถิต EPO ทำงาน เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อปุ่มปิดเครื่องฉุกเฉินถูกเปิดใช้งาน
  UPS ในการทำงานบายพาสซ่อมบำรุง: เอาท์พุตนี้จะเปิดใช้งานเมื่อ UPS อยู่ในโหมดการทำงานการบายพาสการบำรุงรักษาภายใน การทำงานการบายพาสการบำรุงรักษาภายนอก การปลดโหลด: เอาต์พุตจะเปิดใช้งานเมื่อ UPS อยู่ในการทำงานของแบตเตอรี่ และสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (SOC) ถึงเกณฑ์ที่กำหนดค่าไว้
 5. แตะ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?