990-5910F-032

ภาพรวมของอินเทอร์เฟสผู้ใช้

จอแสดงผล

ภาพรวมของหน้าจอหลัก

 1. ปุ่มหน้าหลัก - แตะที่นี่บนหน้าจอใดๆ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

 2. ปุ่มเมนูหลัก - แตะที่นี่เพื่อเข้าสู่เมนู

 3. ปุ่มแผนภาพจำลอง - แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงแผนภาพจำลอง

 4. สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน - แตะที่นี่เพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน

คุณสามารถแตะที่ช่องเอาต์พุตหรือแบตเตอรี่บนหน้าจอหลัก เพื่อไปยังหน้าการวัดโดยละเอียดได้โดยตรง

เมนูหลัก


แตะปุ่มเมนูหลักบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่เมนู

แผนภาพจำลอง

แผนภาพจำลองจะปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าระบบของคุณ แผนภาพจำลองที่แสดงที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

สายไฟสีเขียว (สีเทาในภาพประกอบ) ในแผนภาพจำลองแสดงกระแสไฟที่วิ่งผ่านระบบ UPS ซึ่งโมดูลที่ทำงานอยู่ (อินเวอร์เตอร์ เร็คติไฟเออร์ แบตเตอรี่ สวิตช์บายพาสสถิต ฯลฯ) จะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีเขียว และโมดูลที่ไม่ทำงานจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีดำ และโมดูลที่ไม่สามารถทำงานได้หรืออยู่ในสถานะสัญญาณเตือนจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีแดง

ในแผนภาพจำลองสำหรับระบบขนาน แตะที่ UPS สีเทาเพื่อดูแผนภาพจำลองในระดับ UPS

หมายเหตูู: แผนภาพจำลองจะแสดงเบรกเกอร์แบตเตอรี่ BB เพียงหนึ่งตัว แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อและกำหนดค่าแบตเตอรี่เบรกเกอร์หลายตัวเพื่อเฝ้าตรวจสอบก็ตาม หากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นปิด หากเบรกเกอร์แบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นเปิด

ตัวอย่างของระบบ UPS เดี่ยว - เมนคู่

ตัวอย่างของระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

ตัวอย่างของระบบขนาน - เมนคู่

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน (สีเทาในภาพประกอบ) ที่มุมบนขวาของจอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานะสัญญาณเตือนของระบบ UPS

สีเขียว: ไม่มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS
สีน้ำเงิน: มีการแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อมูลในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีเหลือง: มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีแดง: มีการแจ้งเตือนระดับร้ายแรงในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน

แผนผังของเมนู

 • สถานะ

  • อินพุต

  • เอาท์พุต

  • บายพาส

  • แบตเตอรี่

  • อุณหภูมิ

  • ขนาน *

 • รายการบันทึก

 • การควบคุม *

  • โหมดการทำงาน

  • อินเวอร์เตอร์

  • เครื่องชาร์จ

  • คำแนะนำขั้นตอนการควบคุม

 • การกำหนดค่า *

  • UPS

  • เอาท์พุต

  • แบตเตอรี่

  • โหมดการทำงานประสิทธิภาพสูง

  • เบรกเกอร์

  • หน้าสัมผัสและรีเลย์

  • เครือข่าย

  • Modbus

  • การแจ้งเตือน

  • ทั่วไป

  • บันทึก/คืนค่า

  • อัปเดตสถานะ

  • การแบ่งโหลด

 • การซ่อมบำรุง

  • การแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง

  • ไฟ LED แสดงสถานะ

  • ไฟของเบรกเกอร์

  • แบตเตอรี่ *

  • การปรับเทียบเวลาการสำรองไฟ *

  • การเปลี่ยนแบตเตอรี่ *

  • รายงาน UPS *

 • สถิติ

 • ข้อมูล UPS

 • ออกจากระบบ

 • ปุ่มตั้งค่าสถานะ - ดู ตั้งค่าภาษาที่แสดงผล

บางเมนูมีเมนูย่อยมากกว่าที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ เมนูเหล่านี้จะเป็นสีเทา และมีไว้สำหรับใช้โดย Schneider Electric เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกระแสไฟที่ไม่พึงประสงค์ รายการเมนูอื่นๆ ยังสามารถเป็นสีเทา/ไม่แสดงบนจอแสดงผล หากไม่เกี่ยวข้องหรือยังไม่ได้เผยแพร่สำหรับระบบ UPS นี้โดยเฉพาะ

ส่วนควบคุม

หมายเหตูู: ถอดแผงด้านหน้าออกเพื่อเข้าถึงส่วนควบคุม

มุมมองด้านหน้าของส่วนของตัวควบคุม

 1. ปุ่ม ON/OFF อินเวอร์เตอร์

 2. พอร์ต USB*

 3. อินพุต/เอาต์พุตสากล*

 4. พอร์ต Modbus*

 5. พอร์ต USB Micro-B*

 6. พอร์ตเครือข่าย*

 7. ปุ่มรีเซ็ต*

 8. ไฟ LED แสดงสถานะอินพุต*

 9. ไฟ LED แสดงสถานะอินเวอร์เตอร์*

 10. ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุต*

 11. ไฟ LED แสดงสถานะบายพาส*

 12. ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่*

 13. แสดงแหล่งจ่ายไฟ

 14. พอร์ตจอแสดงผล

 15. พอร์ตบริการ*

 16. สำหรับใช้ในอนาคต

 17. สำหรับใช้ในอนาคต

 18. PBUS 1 *

 19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?