990-5910E-023

UPS-modi

Normal drift

I normaldrift forsyner UPSen lasten med kondisjonert strøm.

Batteridrift

Hvis strømforsyningen svikter, går UPSen over til batteridrift og forsyner lasten med kondisjonert strøm fra likestrømskilden.

Forespurt statisk bypassdrift

UPSen kan overføres til forespurt statisk bypass etter en kommando fra displayet. Under statisk bypassdrift forsynes lasten av bypasskilden. Dersom en feil oppdages, vil UPS overføres til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Hvis det inntreffer flere forstyrrelser i strømforsyningen ved forespurt statisk bypassdrift, overføres systemet til batteridrift.

Tvungen statisk bypassdrift

UPSen er i tvungen statisk bypass etter en kommando fra UPS-systemet eller fordi brukeren har trykket på vekselretter OFF-knappen på UPSen. Under statisk bypassdrift forsynes lasten av bypasskilden.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPSen er i tvungen statisk bypassdrift.

Intern vedlikeholdsbypassdrift via intern vedlikeholdsbryter (IMB)

Når den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) er lukket, overføres UPSen til intern vedlikeholdsbypassdrift. Lasten forsynes med ikke-kondisjonert strøm fra bypasskilden. Service og utskifting kan utføres på effektmoduler, på den statiske svitsjmodulen og på kontrollerboksen under intern vedlikeholdsbypassdrift via den interne vedlikeholdsbryteren (IMB). Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) kan bare brukes i enkle systemer og forenklede 1+1 parallellsystemer uten ekstern vedlikeholdsbypassbryter.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPSen er i intern vedlikeholdsbypassdrift.

Ekstern vedlikeholdsbypassdrift via vedlikeholdsbypassbryter MBB

Når vedlikeholdsbypassbryteren MBB er lukket på det eksterne panelet eller i det eksterne kabinettet for vedlikeholdsbypass eller det tredjeparts bryterutstyret, overføres UPSen til ekstern vedlikeholdsbypassdrift. Lasten forsynes med ikke-kondisjonert strøm fra bypasskilden. Service og utskifting kan utføres på hele UPSen under ekstern vedlikeholdsbypassdrift via vedlikeholdsbypassbryter MBB.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPSen er i ekstern vedlikeholdsbypassdrift.

Statisk bypass-standbydrift

Statisk bypass-standby er kun aktuelt for en enkelt UPS i et parallellsystem. UPSen går over i statisk bypass-standbydrift hvis UPSen hindres i å gå over i tvungen statisk bypassdrift, og de andre UPSene i parallellsystemet kan forsyne lasten. I statisk bypass-standby er utgangen til den spesifikke UPSen AV. UPSen går automatisk over i den foretrukne driftsmodusen når dette er mulig.

MERK: Hvis de andre UPSene ikke kan forsyne lasten, går parallellsystemet over i tvungen statisk bypassdrift. UPSen i statisk bypass-standbydrift vil deretter gå over i tvungen statisk bypassdrift.

Batteritest

UPSen er i batteritestmodus når den utfører en batteriselvtest eller en kjøretidskalibrering.

MERK: Batteritesten avbrytes ved strømbrudd og ved utløsing av kritiske alarmer. UPSen går tilbake til normal drift når strømforsyningen gjenopprettes.

ECO-modus

I ECO-modus kan UPSen konfigureres til å bruke forespurt statisk bypass, med lasten forsynt via bypassen, som foretrukket driftsmodus under forhåndsdefinerte forhold. Dersom en feil oppdages (bypasspenning utenfor toleransegrensen, utgangsspenning utenfor toleransegrensen osv.), vil UPSen overføres til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Hovedfordelen med ECO-modus er det reduserte forbruket av elektrisitet. Ved brudd i strømforsyningen vil UPSen gå over i batteridrift for å gi kontinuerlig forsyning til lasten. Batteriene lades når UPSen er i ECO-modus.

MERK: Hvis innstillingene for ECO-modus endres for en av UPSene i ett parallellsystem, deles innstillingene med alle andre UPSer i parallellsystemet.

ECOnversion-modus

ECOnversion gjør det mulig for systemet å forsyne den aktive delen av lasten via statisk bypass. Vekselretteren kjører parallelt med bypasskilden, og forsyner den reaktive delen av lasten. Inngangseffektfaktoren til UPSen vil, uavhengig av lasteffektfaktoren, opprettholdes nær standardverdien ettersom den reaktive delen av lasten reduseres betraktelig i UPS-inngangsstrømmen. Ved brudd i strømforsyningen vil vekselretteren umiddelbart opprettholde utgangsspenningen slik at strømbrudd eller fall i strømforsyningen under overgangen fra ECOnversion-modus så godt som elimineres. Batteriene lades når UPSen er i ECOnversion-modus.

MERK: Hvis innstillingene for ECOnversion endres for en av UPSene i ett parallellsystem, deles innstillingene med alle andre UPSer i parallellsystemet.

AV-modus

UPSen forsyner ikke lasten med strøm. Batteriene er lades og displayet er på.
QR code for this page

Var dette til hjelp?