990-5910F-023

Alarmmeldinger

Displaytekst Alvorlighetsgrad Beskrivelse Korrigerende tiltak
Aktiveringskode er ikke gyldig for UPS Kritisk Aktiveringskoden er ikke gyldig for UPSen. Skriv inn en gyldig aktiveringskode.
Aktiveringskode mangler Kritisk Aktiveringskoden mangler. Skriv inn aktiveringskoden.
Teknisk kontroll av støvfilter anbefales Informativ Kontroll av støvfiltre anbefales som forebyggende vedlikehold. Det kan hende at støvfiltrene må skiftes ut.
Omgivelsestemperatur høy Advarsel Omgivelsestemperaturen er høy.  
Omgivelsestemperatur utenfor toleransegrense Advarsel Omgivelsestemperaturen er utenfor toleransegrensen.  
Nominell effekt for UPS er lavere enn nominell effekt for konfigurert UPS Advarsel Den tilgjengelige strømmen fra vekselretteren er lavere enn den nominelle effekten for den konfigurerte UPSen.  
Batteriene lades ut Advarsel Lasten trekker mer strøm enn UPSen kan ta fra inngangen, og UPSen henter derfor strøm fra batteriene.  
Batterivernebryter BB1 åpen Advarsel Batteribryter BB1 er åpen.  
Batteribryter BB2 åpen Advarsel Batteribryter BB2 er åpen.  
Batterikapasiteten er under minste akseptable nivå Advarsel Batterikapasiteten er under minste akseptable verdi i henhold til UPSens nominelle effekt. Risiko for skade på batteriet. Endre batterikonfigurasjonen og/eller legg til et batteri med større kapasitet.
Dårlig batteri Advarsel Batterikapasiteten er lavere enn 50 %. Batteriene må skiftes ut.
Svakt batteri Advarsel Batterikapasiteten er mellom 50 % og 75 %  
Batterikonfigurasjon er feil Advarsel Konfigurasjonen av innstillingene for antall batterier i serie, antall celler i batteri og nominell cellespenning samsvarer ikke med batteriets spenningsområde for UPSen. Kontroller og korriger batteriinnstillingene.
Batteriets normalladingsstrøm overskrider forventet verdi Advarsel Batteriets normalladingsstrøm overskrider forventet verdi og er begrenset for å unngå termisk tap. Kontroller batteriet.
Batterikjøretiden er for lav Advarsel Batterikjøretiden er under laveste tillatte verdi.  
Batteriet fungerer ikke som det skal: Kritisk Et batteri fungerer ikke som det skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Batterimodultemperatur utenfor toleranse Advarsel Batterimodultemperaturen er utenfor toleransegrensen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Sensor for batterimodultemperatur fungerer ikke som den skal Advarsel Sensoren for batterimodultemperaturen fungerer ikke som den skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Batterimodultype ukjent Advarsel Batterimodultypen er ukjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Batteriromventilasjon fungerer ikke Advarsel Inngangskontakten angir at ventilasjonen i batterirommet ikke fungerer som den skal.  
Batterispenning samsvarer ikke med batterikonfigurasjon Kritisk Batterispenningen samsvarer ikke med batterikonfigurasjonene. Kontroller og korriger batteriinnstillingene.
BMC-kommunikasjon har falt ut – tilkoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom batterimonitorkontrolleren (BMC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Batterimontrollkontrolleren (BMC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
BMC-kommunikasjonen har falt ut – frakoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom batterimonitorkontrolleren (BMC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Batterimontrollkontrolleren (BMC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
BMC-kommunikasjon ikke godkjent Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom batterimonitorkontrolleren (BMC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Binding mellom nøytral og jord mangler Advarsel Bindingen mellom nøytral og jord mangler.  
Vernebryter IMB er lukket Advarsel Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) er lukket og forsyner lasten med ubeskyttet strøm fra bypass.  
Vernebryter MBB er lukket Advarsel Vedlikeholdsbypassbryteren (MBB) er lukket og forsyner lasten med ubeskyttet strøm fra bypass.  
Vernebryter RIMB er lukket Advarsel Den eksterne vedlikeholdsbypassbryteren (RIMB) er lukket og forsyner lasten med ubeskyttet strøm fra bypass.  
Vernebryter SIB er åpen Advarsel Systemisolasjonsbryteren (SIB) er åpen, og systemet kan ikke forsyne lasten med strøm.  
Vernebryter SSIB er åpen Advarsel Inngangsbryteren for statisk svitsj (SSB) er åpen og forhindrer statisk bypassdrift.  
Vernebryter UIB er åpen Advarsel Enhetsinngangsbryteren (UIB) er åpen og hindrer UPSen i å fungere i normal drift.  
Vernerbryter UOB er åpen Advarsel Enhetsutgangsbryteren (UOB) er åpen, og UPSen forhindres fra å forsyne lasten.  
Bypassfrekvens utenfor toleranse Advarsel Bypassfrekvensen er utenfor toleransegrensen. Kontroller bypassfrekvensen og innstillingene for bypassfrekvens.
Bypassfase mangler Advarsel Bypassen mangler en fase. Kontroller bypassen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Bypassfasesekvens er feil Advarsel Faserotasjonen på bypassen er feil. Kontroller bypassen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Bypasspenning utenfor toleranse Advarsel Bypasspenningen er utenfor toleransegrensen, og UPSen forhindres fra å gå over i forespurt bypassmodus.  
Redusert ladekapasitet Informativ Batteriladekapasiteten er redusert. Inngangen for denne funksjonen ble aktivert, eller inngangsstrømmen har nådd maksimumsgrensen.
Lader slått av på grunn av for høy batteritemperatur Advarsel Laderen er slått av på grunn av for høy batteritemperatur. Kontroller batteritemperaturen.
Nominell effekt for konfigurert UPS overstiger nominell effekt for rammen Kritisk Den nominell effekten for en konfigurert UPS er høyere enn den nominelle effekten for rammen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Bekreft at redundans mistes og/eller overfør til tvungen statisk bypass Advarsel Det er trykket på OFF-knappen for vekselretteren, og brukeren må bekrefte at redundansen vil gå tapt og/eller at systemet vil overføres til tvungen statisk bypass. Bekreft eller avbryt ved hjelp av displayet.
Kontrollerboksen deaktivert Advarsel Brukeren har deaktivert kontrollerboksen.  
Displaykommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom displayet og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Displayet er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
Displaykommunikasjonen har falt ut – frakoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom displayet og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Displayet er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
Displaykommunikasjon ikke godkjent Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom displayet og systemnivåkontrolleren (SLC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
EPO-svitsj aktivert Kritisk En nødstoppbryter (EPO) er aktivert. Deaktiver nødstoppbryteren (EPO).
Feil ved ekstern batteriovervåking registrert Advarsel Inngangskontakten angir feil ved ekstern batteriovervåking.  
Overvåking av eksternt energilager: alarm med høy alvorlighetsgrad Kritisk Inngangskontakten angir at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en alvorlig alarm. Ta kontakt med Schneider Electric.
Overvåking av eksternt energilager: alarm med lav alvorlighetsgrad Advarsel Inngangskontakten angir at overvåkingen av det eksterne energilageret har oppdaget en mindre alarm. Ta kontakt med Schneider Electric.
Eksternt signal slår av laderen: aktivert Advarsel Inngangskontakten for lader av er aktivert. Ta kontakt med Schneider Electric.
Fastvareversjonene i de parallelle UPS-enhetene er ikke identiske Advarsel Fastvareversjonene i de parallelle UPS-enhetene er ikke identiske. Oppdater fastvaren i alle UPS-enheter i parallellsystemet til samme versjon.
Generell parallellsystemhendelse Kritisk Parallellsystemet er ikke konfigurert riktig eller fungerer ikke som det skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Genset forsyner UPS Informativ Inngangskontakten angir at UPSen forsynes med strøm fra genset.  
Jordingsfeil registrert Advarsel Inngangskontakten angir at det er oppdaget en jordledningsfeil. Ta kontakt med Schneider Electric.
Nivå for høy batteritemperatur Advarsel Batteritemperaturen er over alarminnstillingen. Kontroller batteritemperaturen. Høye temperaturer kan redusere batteriets levetid.
Driftsstans på grunn av høy batteritemperatur Kritisk Overvåkingen av energilageret har oppdaget en batteritemperatur over avstengningsgrensen. Kontroller batteritemperaturen.
Høyeffektivitetsmodus er deaktivert Informativ Høyeffektivitetsmodus er deaktivert fra en inngangskontakt.  
Overtredelse av høy fuktighetsterskel ved fjernsensor Advarsel Overtredelse av fuktighetsterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av høy temperaturterskel ved fjernsensor Advarsel Overtredelse av høy temperaturterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
IMB lukket i parallellsystemer med MBB Advarsel Den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) er lukket i et parallellsystem med vedlikeholdsbryter (MBB).  
Redundant overvåking for IMB fungerer ikke som det skal Advarsel De to redundante meldekontaktene til den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) rapporterer ikke samme status. Kontroller kablingen til meldekontakten på den interne vedlikeholdsbryteren (IMB).
Ufullstendig batteristreng registrert Advarsel Ufullstendig batteristreng registrert. Legg til manglende batterimodul(er).
Feil 3-ledningskonfigurasjon registrert Kritisk UPSen har ikke lov til å fungere som et 3-ledningssystem med den konfigurerte UPS-systemspenningen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Feil konfigurasjon på batteriovervåkingskontroller (BMC) registrert Advarsel Feil konfigurasjon på batteriovervåkingskontroller (BMC) registrert. Kontroller at adresse-ID-ene for batterikontrollkontrollen (BMC) er riktig tilordnet, og at det konfigurerte antallet modulære batterikabinetter tilsvarer det som er installert.
Feil systemspenningskonfigurasjon registrert Kritisk Den konfigurerte UPS-systemspenningen er ikke innenfor det tillatte området. Ta kontakt med Schneider Electric.
Feil UPS-basemodellnummer registrert Kritisk UPS-basemodellnummeret samsvarer ikke med den installerte rammetypen, strømmodultypen og/eller den statiske svitsjmodulen (SBS). Ta kontakt med Schneider Electric.
Feil UPS-modellnummer registrert Kritisk UPS-modellnummeret samsvarer ikke med UPS-basemodellnummeret. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inngangsfrekvens utenfor toleranse Advarsel Inngangsfrekvensen er utenfor toleransegrensen. Kontroller inngangsfrekvensen og innstillingene for inngangsfrekvensen.
Inngangsfase mangler Advarsel Inngangen mangler en fase. Kontroller inngang. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inngangsfasesekvens er feil Advarsel Faserotasjonen ved inngangen er feil. Kontroller inngang. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inngangsspenning utenfor toleranse Advarsel Inngangsspenningen er utenfor toleransegrensen.  
Intern strømmodulredundans tapt Advarsel Den konfigurerte interne strømmodulredundansen går tapt fordi det ikke er nok strømmoduler tilgjengelig. Legg til flere strømmoduler.
Vekselretter er av på grunn av en forespørsel fra brukeren Advarsel Vekselretteren er av på grunn av en forespørsel fra brukeren.  
Vekselretterutgang er ikke i fase med bypassinngang Advarsel Vekselretterutgangen for UPSen er ikke i fase med bypass.  
Last på UPS er over varslingsnivå Advarsel Lasten på UPSen har overskredet advarselsnivået. Reduser systemlasten.
Mistet kommunikasjon med fjernsensor Kritisk Mistet kommunikasjonen mellom grensesnittet for lokal nettverksadministrasjon og integrert miljøovervåking. Kontroller miljøet.
Nivå for lav batteritemperatur Advarsel Batteritemperaturen er under alarminnstillingen.  
Overtredelse av lav fuktighetsgrense ved fjernsensor Advarsel Overtredelse av lav fuktighetsgrense ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av lav temperaturterskel ved fjernsensor Advarsel Overtredelse av lav temperaturgrense ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av maksimal fuktighetsterskel ved fjernsensor Kritisk Overtredelse av maksimal fuktighetsgrense ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av maksimal temperaturterskel ved fjernsensor Kritisk Overtredelse av maksimal temperaturterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Redundant overvåking for MBB fungerer ikke som det skal Advarsel De to redundante meldekontaktene til vedlikeholdsbypassbryteren (MBB) rapporterer ikke den samme statusen. Kontroller kablingen til meldekontakten på vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).
Overtredelse av minimal fuktighetsterskel ved fjernsensor Kritisk Overtredelse av minimal fuktighetsterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Overtredelse av minimal temperaturterskel ved fjernsensor Kritisk Overtredelse av minimal temperaturterskel ved integrert sensor for miljøovervåking er registrert. Kontroller miljøet.
Blandede batterimerker på strengnivå registrert Advarsel Batterimodulene i strengen har ikke samme merke. Forsikre deg om at alle batterimodulene i en streng har samme merke.
Kommersielle referanser for blandet batterimodul på systemnivå registrert Advarsel Kommersielle referanser for blandet batterimodul på systemnivå er registrert. Forsikre deg om at alle installerte batterimoduler har samme kommersielle referanse.
Blandet batteriløsning registrert Advarsel UPSen er konfigurert for en klassisk batteriløsning, men en eller flere batterimoduler registreres. Forsikre deg om at det ikke er installert batterimoduler.
Vernebryteren for modulært batteri er åpen Advarsel Vernebryteren for modulært batteri er åpen.  
Kommersiell referanse for modulært batterikabinett ukjent Advarsel Den kommersielle referansen for det modulære batterikabinettet er ukjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Sikring for modulært batterikabinett gått Advarsel Sikringen for det modulære batterikabinett er gått. Ta kontakt med Schneider Electric.
DC-relé for modulært batteri er åpent Advarsel DC-reléet for det modulære batteriet er åpent.  
Temperatur på modulær batteristreng utenfor toleranse Advarsel Temperaturen på den modulære batteristrengen er utenfor toleransegrensen.  
Temperatur på modulært batteri utenfor toleranse Advarsel Temperaturen på det modulære batteriet er utenfor toleransegrensen.  
Flere NTP-servertilkoblinger aktivert Advarsel Flere NTP-servertilkoplinger er aktivert. Deaktiver NTP-tjenesten.
Nullpunktsforskyvning registrert Advarsel Nullpunktsforskyvning er registrert.  
NMC-kommunikasjon tapt – tilkoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom nettverksstyringskortet (NMC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Nettverksstyringskortet (NMC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
NMC-kommunikasjon tapt – frakoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom nettverksstyringskortet (NMC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Nettverksstyringskortet (NMC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
NMC-kommunikasjon er ikke godkjent Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom nettverksstyringskortet (NMC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Inkompatibel NMC-fastvare Advarsel Fastvareversjonen av nettverksstyringskortet (NMC) er inkompatibel. Ta kontakt med Schneider Electric.
Ingen strømmodul(er) til stede Advarsel Ingen strømmodul(er) er til stede.  
Ingen SBS til stede Advarsel Ingen statisk svitsjmodul (SBS) er til stede.  
Ikke nok UPS-enheter klare til å slå på vekselretter Advarsel Én eller flere parallelle UPS-enheter ble bedt om å slå på vekselretteren, men det er ikke nok klare UPS-enheter til at systemet kan aktivere vekselretteren. Slå på vekselretteren for flere UPS-enheter og/eller kontroller innstillingen Minimalt antall UPSer påkrevd for å forsyne last.
Utgangsfrekvens utenfor toleranse Advarsel Utgangsfrekvensen er utenfor toleransegrensen. Kontroller utgangsfrekvensen og innstillingene for utgangsfrekvensen.
Utgangsspenning utenfor toleranse Advarsel Utgangsspenningen er utenfor toleransegrensen.  
Overbelastning på UPS på grunn av høy omgivelsestemperatur Advarsel Lasten overstiger den nominelle UPS-kapasiteten når den kjører i høy omgivelsestemperatur. Reduser systemlasten eller omgivelsestemperaturen.
Overbelastning eller kortslutning på UPS Advarsel Lasten overskrider 100 % av nominell kapasitet, eller det finnes en kortslutning på utgangen. Reduser systemlasten eller sjekk om det finnes en kortslutning på utgangen.
Parallell kommunikasjon er mistet på PBUS-kabel 1 Advarsel PBUS-kabel 1 kan være skadet. Bytt PBUS-kabel 1.
Parallell kommunikasjon er mistet på PBUS-kabel 2 Advarsel PBUS-kabel 2 kan være skadet. Bytt PBUS-kabel 2.
Parallell blandet driftsmodus Advarsel Én eller flere parallelle UPS-enheter kjører i batteridrift, mens andre kjører i normal drift.  
Parallell redundans er tapt Advarsel Den konfigurerte parallelle redundansen er gått tapt, enten fordi utgangslasten er for høy, eller fordi det ikke finnes nok parallelle UPS-enheter. Reduser systemlasten eller legg til flere parallelle UPS-enheter.
Parallellenhet ikke til stede Advarsel UPSen kan ikke kommunisere med parallell UPS %d. UPS-en kan ha blitt slått av eller PBUS-kabler kan være skadet. Ta kontakt med Schneider Electric.
PMC-kommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom strømmodulkontrolleren (PMC) og enhetskontrolleren (UC) er avbrutt. Strømmodulkontrolleren (PMC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
PMC-kommunikasjonen har falt ut – frakoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom strømmodulkontrolleren (PMC) og enhetskontrolleren (UC) er avbrutt. Strømmodulkontrolleren (PMC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
PMC-kommunikasjon ikke godkjent Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom strømmodulkontrolleren (PMC) og enhetskontrolleren (UC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodul deaktivert Advarsel Strømmodulen er deaktivert.  
Strømmodulens vifte fungerer ikke Advarsel Strømmodulen har en eller flere vifter som ikke fungerer. Vifteredundans er tapt. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodultemperatur er for høy Advarsel Strømmodulens innløpstemperatur er for høy.  
Strømmodulens innløpstemperatur er utenfor toleranse Advarsel Strømmodulens innløpstemperatur er utenfor toleransegrensen.  
Strømmodul fungerer ikke Advarsel Strømmodulen fungerer ikke. Bytt strømmodulen eller ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodul overopphetet Kritisk Strømmodulens temperatur overstiger et kritisk nivå.  
Overvåking av strømmodulen registrerte en feil Kritisk Overvåkning av strømmodulen oppdaget en feil. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodultemperatur – advarsel Advarsel Strømmodulens temperatur overskrider advarselsnivået.  
Produkt ikke registrert Informativ UPSen er ikke registrert. Registrer produktet.
Redundant overvåking for RIMB fungerer ikke som det skal Advarsel De to redundante meldekontaktene til den eksterne vedlikeholdsbryteren (RIMB) rapporterer ikke samme status. Kontroller kablingen til meldekontakten på den eksterne vedlikeholdsbryteren (RIMB).
SBS-modul deaktivert Advarsel Den statiske svitsjmodulen (SBS) er deaktivert av brukeren.  
Nominell effekt for SBS er lavere enn nominell effekt for konfigurert UPS Advarsel Den nominelle effekten for den statiske svitsjmodulen (SBS) er lavere enn den nominelle effekten for den konfigurerte UPSen. Den nominelle effekten for UPSen er redusert slik at den samsvarer med den nominelle effekten for den statiske svitsjmodulen (SBS).  
SBSC-kommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom kontrolleren for den statiske svitsjmodulen (SBSC) og enhetskontrolleren (UC) er avbrutt. Den statiske svitsjmodulenkontrolleren (SBSC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
SBSC-kommunikasjonen har falt ut – frakoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom kontrolleren for den statiske svitsjmodulen (SBSC) og enhetskontrolleren (UC) er avbrutt. Kontrolleren for den statiske svitsjmodulen (SBSC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
SBSC-kommunikasjon ikke godkjent Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom kontrolleren for den statiske svitsjmodulen (SBSC) og enhetskontrolleren (UC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
Innstillingerfilen ikke akseptert Advarsel Innstillingsfilen er ikke gyldig eller ikke beregnet på denne UPSen.  
SLC i kontrollerboksen fungerer ikke som den skal Kritisk Systemnivåkontrolleren (SLC) i kontrollboksen fungerer ikke som den skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Viften til statisk bypass-bryter fungerer ikke Advarsel Den statiske svitsjmodulen (SBS) har en eller flere vifter som ikke fungerer. Vifteredundans er tapt. Ta kontakt med Schneider Electric.
Statisk bypass-bryter fungerer ikke Kritisk Statisk svitsj fungerer ikke. UPS forhindres fra å gå over i statisk bypassdrift. Ta kontakt med Schneider Electric.
Statisk bypassbryter-varsel Advarsel Statisk svitsj trenger en teknisk kontroll, men fungerer fortsatt som den skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Synkronisering utilgjengelig – systemet kjører uavhengig Advarsel UPSen kan ikke synkroniseres med bypass, den eksterne kilden eller parallellsystemet.  
System låst i bypassdrift Kritisk Systemet er låst til bypassdrift. Systemet har vekslet mellom vekselretterdrift og bypassdrift mer enn 10 ganger i løpet av 75 sekunder. Aktiver ON-knappen for vekselretteren for å gå tilbake til normal drift.
Systemdriftsmodus – tvungen statisk bypass Kritisk Systemet er i bypass på grunn av en kritisk hendelse eller en forespørsel om å slå av vekselretteren.  
Systemdriftsmodus – vedlikeholdsbypass Advarsel Systemlasten forsynes gjennom vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).  
Systemdriftsmodus – av Kritisk Systemets utgangseffekt er slått av.  
Systemdriftsmodus – forespurt statisk bypass Advarsel Systemet er i bypass som følge av en kommando fra UPS-frontpanelet eller en brukerinitiert programvarekommando, vanligvis ved vedlikehold.  
Systemdriftsmodus – statisk bypass, ventemodus Kritisk Systemet er i ventemodus for statisk bypass, som respons på en kritisk hendelse eller en forespørsel om å slå av vekselretteren.  
Teknisk kontroll anbefales Informativ Vi anbefaler at produktet og batteriene kontrolleres som en del av forebyggende vedlikehold. Ta kontakt med Schneider Electric.
Temperaturen til inngangs- og/eller utgangstransformator er for høy Advarsel Temperaturen til inngangs- og/eller utgangstransformatoren er for høy. Kontroller temperaturen på inngangs- og/eller utgangstransformatoren.
UC-kommunikasjonen har falt ut – tilkoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom enhetskontrolleren (UC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Enhetskontrolleren (UC) er tilkoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
UC-kommunikasjonen har falt ut – frakoblet Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom enhetskontrolleren (UC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er avbrutt. Enhetskontrolleren (UC) er frakoplet. Ta kontakt med Schneider Electric.
UC-kommunikasjon ikke godkjent Advarsel Kommunikasjonskoplingen mellom enhetskontrolleren (UC) og systemnivåkontrolleren (SLC) er ikke godkjent. Ta kontakt med Schneider Electric.
UC i kontrollerboksen fungerer ikke som den skal Kritisk Enhetskontrolleren (UC) i kontrollboksen fungerer ikke som den skal. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømrammetype som ikke støttes registrert Kritisk Den registrerte UPS-strømrammetypen støttes ikke av den gjeldende UPS-strømkonfigurasjonen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Strømmodultype som ikke støttes registrert Kritisk Den registrerte strømmodultypen støttes ikke av den gjeldende UPS-strømkonfigurasjonen. Ta kontakt med Schneider Electric.
SBS-modultype som ikke støttes registrert Kritisk Den registrerte typen statisk svitsjmodul (SBS) støttes ikke av den gjeldende UPS-strømkonfigurasjonen. Ta kontakt med Schneider Electric.
Redundant overvåking for UOB fungerer ikke som det skal Advarsel De to redundante meldekontaktene på enhetsutgangsbryteren (UOB) rapporterer ikke samme status. Kontroller kablingen til meldekontakten på enhetsutgangsbryteren (UOB).
UPS låst i modus i statisk bypass: aktivert Advarsel Inngangskontakten for UPS låst i statisk bypassmodus er aktivert.  
UPS-driftsmodus – batteri Advarsel I batteridrift som følge av et problem med inngangsstrømmen eller på grunn av en overføring fra eConversion.  
UPS-driftsmodus – batteritest Informativ I batteridrift som følge av en batteriytelsestest.  
UPS-driftsmodus – tvungen statisk bypass Kritisk UPSen er i tvungen statisk bypass. Kontroller aktive alarmer og hendelsesloggen for å se informasjon om hvorfor UPSen er i tvungen statisk bypass.
UPS-driftsmodus – vekselretter i ventemodus Informativ UPSen er klar til å gå over i batteridrift, men venter på tillatelse fra systemet. UPS-utgangen er av.  
UPS-driftsmodus – vedlikeholdsbypass Advarsel UPS-lasten forsynes gjennom vedlikeholdsbypassbryteren (MBB).  
UPS-driftsmodus – AV Kritisk Utgangseffekten er slått av.  
UPS-driftsmodus – forespurt statisk bypass Advarsel UPSen er i bypass som følge av en kommando fra frontpanelet eller en brukerinitiert programvarekommando, vanligvis ved vedlikehold.  
UPS-driftsmodus – statisk bypass, ventemodus Advarsel UPSen er klar til å gå over i statisk bypass, men venter på tillatelse fra systemet. UPS-utgangen er av.  
UPS-utgangsbelastningen er for lav til å tillate eConversion Informativ UPS-utgangsbelastningen er for lav til å tillate eConversion. Øk UPS-utgangslasten eller deaktiver eConversion.
Registrert feil i UPS-overvåking Kritisk UPS-overvåkningen oppdaget en feil. Ta kontakt med Schneider Electric.
Brukerdefinert inngang 1 er aktivert Informativ Brukerdefinert inngangskontakt 1 er aktivert.  
Brukerdefinert inngang 2 er aktivert Informativ Brukerdefinert inngangskontakt 2 er aktivert.  
Garantien utløper snart Informativ Produktgarantien utløper snart. Ta kontakt med Schneider Electric.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?