990-5910F-023

Bytt ut eller installer en modulær batteristreng

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller sterk kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier:
 • Vedlikehold av batterier må kun utføres eller overvåkes av kvalifisert personell som har kunnskap om batterier og nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell borte fra batteriene.
 • Ikke kast batterier i åpen flamme, da de kan eksplodere.
 • Batteriene skal ikke åpnes, endres eller ødelegges. Utlekket elektrolytt er skadelig for hud og øyne. Det kan være giftig.
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV) før du starter denne prosessen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
 • Når du bytter eller installerer batterimoduler, må du alltid bruke samme batterimodultype (samme kommersielle referanse) i hele UPS-systemet.
 • Bytt eller installer alltid en hel batteristreng (fire batterimoduler).
 • Vent til systemet er klart til å slås på før du installerer batterimodulene i systemet. Tiden mellom installasjon av batterimodulen og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
 • Hvis UPS-systemet forblir avslått over en lengre periode, anbefaler vi at du slår på UPS-systemet i minst 24 timer én gang i måneden. Dette lader de installerte batterimodulene, og unngår dermed uopprettelig skade fra dyp utladning.
 • Oppbevar batterimoduler ved en omgivelsestemperatur fra –15 til 40 °C.
 • Oppbevar batterimodulene i den originale beskyttende emballasjen.
 • Batterimoduler som lagres ved –15 til 25 °C, må lades opp hvert halvår for å unngå skader som forårsakes av dyp utladning. Batterimoduler som lagres over 25 °C, må lades opp ved kortere intervaller.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
LES DETTE
Fare for lastreduksjon
Batteribackup er ikke tilgjengelig fra et kabinett når batteribryteren (BB) på kabinettet er i åpen (AV) posisjon.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 1. Sett batteribryteren (BB) i åpen (AV) posisjon på UPSen og/eller det modulære batterikabinettet der du skal bytte eller installere batterimoduler.
 2. Fjern batteridekselet fra UPSen og/eller det modulære batterikabinettet.
 3. Fjerne en batterimodul:
  1. Kople fra batteriterminalene på forsiden av batterimodulen.
  2. Fjern skruen fra batterimodulhåndtaket og drei håndtaket oppover.
  3. Trekk batterimodulen forsiktig ut av sporet. Fjern alltid den komplette batteristrengen (fire batterimoduler).
 4. Installere en batterimodul:
  1. Skyv batterimodulen inn i sporet. Fyll hyllene fra bunnen og oppover. Installer alltid en komplett batteristreng (fire batterimoduler).
  2. Drei batterimodulhåndtaket på batterimodulene ned og fest håndtaket til hyllen med den medfølgende skruen.
  3. Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulen.
 5. Se Vise statusen for det modulære batteriet for å kontrollere at du har installert batterimodulene riktig.
 6. Monter batteridekselet på UPSen og/eller det modulære batterikabinettet igjen.
 7. Sett batteribryteren (BB) i lukket (PÅ) posisjon på UPSen og/eller det modulære batterikabinettet.
 8. Bare for fullstendig utskifting av alle batterimoduler i UPS-systemet: Velg Vedlikehold > Bytte batteri for å tilbakestille alle batteridata (inkludert alderssfaktor for batterikjøretid, levetidstellere og batteristatistikk).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?