990-5910F-032

เปลี่ยนไส้กรองฝุ่น (GVSOPT014)

  1. เปิดประตูหน้า
  2. ถอดไส้กรองฝุ่นสองตัวจากประตู
  3. ติดตั้งไส้กรองฝุ่นใหม่สองตัวที่ประตู
  4. ปิดประตูหน้า
  5. เริ่มตัวนับไส้กรองฝุ่นใหม่ ดูที่ กำหนดค่าการแจ้งเตือนตัวกรองอากาศ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?