990-5910F-011

Modulaarisen akkusarjan vaihtaminen tai asentaminen

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
 • Akkujen huoltotoimien suorittajan tai valvojan on oltava pätevä henkilö, joka tuntee akut ja tarvittavat varotoimenpiteet. Muita henkilöitä ei tule päästää akkujen lähelle.
 • Älä altista akkuja tulelle, koska ne voivat räjähtää.
 • Älä avaa, muuta tai vahingoita akkuja. Akusta vuotavat elektrolyytit vahingoittavat ihoa ja silmiä. Ne voivat olla myrkyllisiä.
 • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
 • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
 • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
 • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
 • Aseta akkukatkaisija (BB) auki- eli OFF-asentoon ennen toimenpiteen suorittamista.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
laitevaurion riski
 • Käytä aina akkumoduuleja vaihdettaessa tai asennettaessa samaa akkumoduulityyppiä (sama kaupallinen viite) koko UPS-järjestelmässä.
 • Vaihda tai asenna aina koko akkusarja (neljä akkumoduulia).
 • Ennen kuin asennat akkumoduuleja järjestelmään, odota, että järjestelmään voidaan kytkeä virta. Akkumoduulin asentamisesta UPS-järjestelmän virran kytkentään kuluva aika ei saa ylittää 72:ta tuntia (kolmea päivää).
 • Jos UPS-järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme virran kytkemistä järjestelmään 24 tunnin ajaksi vähintään kerran kuukaudessa. Tällöin asennetut akkumoduulit latautuvat, mikä estää akkujen syväpurkamisesta aiheutuvat peruuttamattomat vahingot.
 • Säilytä akkumoduuleja −15–40 °C:n (5–104 °F:n) lämpötilassa.
 • Säilytä akkumoduuleja alkuperäisissä suojapakkauksissaan.
 • Akkumoduulit, joita varastoidaan −15–25 °C:n (5–77 °F:n) lämpötilassa, on ladattava kuuden kuukauden välein syväpurkamisesta aiheutuvien peruuttamattomien vahinkojen välttämiseksi. Akkumoduulit, joita säilytetään yli 25 °C:n (77 °F:n) lämpötilassa, on ladattava tätä useammin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS
Kuorman pudotuksen vaara
Akkuvarmennusta ei ole saatavilla kotelosta, kun kotelon akkukatkaisija (BB) on auki-asennossa (OFF).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
 1. Aseta akkukatkaisija (BB) auki-asentoon (OFF) UPSissa tai modulaarisessa akkukotelossa, johon on vaihdettava tai asennettava akut.
 2. Irrota akkusuojus UPSista tai modulaarisesta akkukotelosta.
 3. Irrota akkumoduuli:
  1. Irrota akkuliitännät akkumoduulin etuosasta.
  2. Irrota ruuvi akkumoduulin kahvasta ja käännä kahvaa ylöspäin.
  3. Vedä akkumoduuli varovasti pois paikaltaan. Irrota aina koko akkusarja (neljä akkumoduulia).
 4. Asenna akkumoduuli:
  1. Työnnä akkumoduuli paikalleen. Täytä hyllyt alhaalta ylöspäin. Asenna aina koko akkusarja (neljä akkumoduulia).
  2. Käännä akkumoduulin kahvaa alaspäin ja kiinnitä kahva hyllyyn mukana toimitetulla ruuvilla.
  3. Kytke akkuliitännät akkumoduulin etuosaan.
 5. Katso Modulaaristen akkujen tilan tarkasteleminen varmistaaksesi, että akkumoduulit on asennettu oikein.
 6. Asenna akkusuojus paikalleen UPSiin tai modulaariseen akkukoteloon.
 7. Aseta akkukatkaisija (BB) suljettu-asentoon (ON) UPSissa tai modulaarisessa akkukotelossa.
 8. Vain, jos kaikki UPS-järjestelmän akkumoduulit vaihdetaan: Valitse Huolto > Akun vaihto nollataksesi kaikki akkutiedot (mukaan luettuina akun käyttöajan ikääntymiskerroin, käyttöikälaskurit ja akun tilastot).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?