990-5910F-031

Byta ut eller installera en modulär batteristräng

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier:
 • Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
 • Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
 • Öppna inte, ändra eller skada batterierna. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) innan du påbörjar proceduren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
risk för utrustningsskador
 • När du byter ut eller installerar batterimoduler ska du alltid använda samma typ av batterimodul (samma kommersiella referens) i hela UPS-systemet.
 • Byt alltid ut eller installera en hel batteristräng (fyra batterimoduler).
 • Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterimoduler i systemet. Tidsperioden från batterimodulinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
 • Om UPS-systemet är avstängt under en längre tid rekommenderar vi att du aktiverar UPS-systemet under en period av 24 timmar minst en gång i månaden. Detta laddar de installerade batterimodulerna och på så sätt undviks oåterkallelig skada till följd av djupurladdning.
 • Förvara batterimodulerna vid en omgivningstemperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F).
 • Förvara batterimodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
 • Batterimoduler som förvaras vid -15 till 25 °C (5 till 77 °F) måste laddas upp var sjätte månad för att undvika skador till följd av djupurladdning. Batterimoduler som förvaras vid över 25 °C (77 °F) måste laddas upp med kortare intervall.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBS!
Risk för laddningsfall
Batteribackup är inte tillgänglig från skåp när batteribrytaren BB på skåpet är i öppet läge (AV).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 1. Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) på den UPS och/eller det modulära batteriskåp där batterimodulerna måste bytas ut eller installeras.
 2. Ta bort batteriskyddet från UPS:en och/eller det modulära batteriskåpet.
 3. Ta bort en batterimodul:
  1. Koppla bort batteriterminalerna från batterimodulernas framsida.
  2. Ta bort skruven från batterimodulens handtag och vrid handtaget uppåt.
  3. Dra försiktigt ut batterimodulen ur öppningen. Ta alltid bort hela batteristrängen (fyra batterimoduler).
 4. Installera en batterimodul:
  1. Skjut in batterimodulen i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt. Installera alltid en hel batteristräng (fyra batterimoduler).
  2. Vrid ner batterimodulens handtag och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
  3. Anslut batteriterminalerna till batterimodulens framsida.
 5. Se Visa status för modulärt batteri för att kontrollera korrekt installation av batterimodulerna.
 6. Sätt tillbaka batteriskyddet på UPS:en och/eller det modulära batteriskåpet.
 7. Ställ batteribrytaren BB i slutet läge (PÅ) på UPS:en och/eller det modulära batteriskåpet.
 8. Endast för byte av samtliga batterimoduler i UPS-systemet: Välj Underhåll > Byte av batteri för att återställa alla batteridata (inkluderar batteridriftstidens åldringsfaktor, livslängdsräknare och batteristatistik).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?