990-91261F-031

Viktiga säkerhetsinstruktioner – Spara dessa instruktioner

Läs anvisningarna noga och bekanta dig med utrustningen innan du installerar, hanterar, servar eller underhåller enheten. Följande säkerhetsmeddelande visas på flera ställen i manualen och på utrustningen för att varna dig om eventuella risker eller för att förklara uppgifterna.

Om en fara- eller varningssymbol visas i säkerhetsmeddelandet innebär detta att det finns risk för skadliga elektriska stötar om du inte följer anvisningarna ordentligt.

Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den är till för att varna för risker som kan orsaka personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden med den här symbolen för att undvika eventuella skador eller utsätta dig för livsfara.

FARA
FARA indikerar en livsfarlig situation som resulterar i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
VARNING indikerar en farlig situation som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBSERVERA
OBSERVERA indikerar en fara som kan resultera i lindrig personskada, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
OBS används för situationer som inte innebär fysisk skada. Säkerhetsvarningssymbolen används inte för den här typen av säkerhetsmeddelanden.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Obs!

Elektrisk utrustning skall endast installeras, hanteras, servas och underhållas av behörig personal. Schneider Electric tar inget ansvar för konsekvenser som uppstår vid bruk av materialet.

Behörig personal har kunskap och kännedom om den elektriska utrustningens konstruktion, installation och användning samt har genomgått säkerhetsutbildning för att vara kunniga om och undvika de risker som finns.

Per IEC 62040-1: ”Avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav, ” denna utrustning, inklusive batteriåtkomst, måste inspekteras, installeras och underhållas av en kvalificerad person.

En kvalificerad person är en person med relevant utbildning och erfarenhet som gör att hen kan uppfatta risker och undvika faror som utrustningen kan skapa (referens IEC 62040-1, avsnitt 3.102).

FCC-förklaring

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital klass A-enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Gränserna är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan sannolikt orsaka skadliga störningar, i vilket fall användaren kommer att behöva korrigera störningen på egen bekostnad.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Elektromagnetisk kompabilitet

OBS!
Risk för elektromagnetisk störning
Detta är en produktkategori C2 UPS-produkt. I en bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radioavledning, i vilket fall användaren kan behöva vidta ytterligare åtgärder.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Säkerhetsåtgärder

FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Alla säkerhetsanvisningar i detta dokument måste läsas igenom, förstås och följas.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
Läs alla instruktioner i installationshandboken innan du installerar eller arbetar med det här UPS-systemet
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Installera inte UPS-systemet förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts. Om ytterligare byggarbete behövs i installationsrummet efter att UPS:en har installerats, ska UPS:en stängas av och täckas med den skyddsförpackning som den levererades i.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
 • Produkten måste installeras enligt de specifikationer och krav som anges av Schneider Electric. Det gäller framför allt externa och interna skydd (uppströmsbrytare, batterikretsbrytare, kablar etc.) och miljökrav. Schneider Electric bär inget ansvar om dessa krav inte respekteras.
 • När eldragningen till UPS-systemet är slutförd får systemet inte startas. Uppstart måste utföras av Schneider Electric.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGAR
UPS-systemet måste installeras enligt lokala och nationella bestämmelser. Installera UPS enligt:
 • IEC 60364 (inklusive 60364–4–41 – skydd mot elektriska stötar, 60364–4–42 – skydd mot termiska effekter och 60364–4–43 – skydd mot överström), eller
 • NEC NFPA 70, eller
 • Kanadensiska elektriska regler (C22.1, del 1)
beroende på vilken av de standarder som gäller i ditt lokala område.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Installera UPS-systemet i en temperaturreglerad inomhusmiljö utan ledande föroreningar eller fuktighet.
 • Montera UPS-systemet på en brandsäker, jämn och fast yta (t.ex. betong) som kan stödja systemets vikt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
UPS:en är inte konstruerad för, och får därför inte installeras, i följande ovanliga driftsmiljöer:
 • Skadliga ångor
 • Explosiva blandningar av damm eller gaser, frätande gaser eller ledande eller strålande värme från andra källor
 • Fukt, slipdamm, ånga eller i en alltför fuktig miljö
 • Svamp, insekter, skadedjur
 • Saltbelastad luft eller förorenat kylmedel
 • Föroreningsgrad högre än 2 enligt IEC 60664-1
 • Exponering för onormala vibrationer, stötar och lutning
 • Exponering för direkt solljus, värmekällor eller starka elektromagnetiska fält
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra inte eller skär hål för kablar eller kabelrör med kuggplattorna installerade, och borra inte eller skär hål i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
FARA FÖR BÅGBLIXTAR
Gör inga mekaniska ändringar på produkten (inklusive borttagning av skåpdelar eller borrning/skärning av hål) som inte beskrivs i installationshandboken.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBS!
risk för överhettning
Iaktta utrymmeskraven runt UPS-systemet och täck inte över ventilationsöppningarna när UPS-systemet är i drift.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS!
risk för utrustningsskador
Anslut inte UPS-utgången till återmatande lastsystem, inklusive fotovoltaiska system och varvtalsregulatorer.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Elsäkerhet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
 • Elektrisk utrustning får endast installeras, handhas, servas och underhållas av behörig personal.
 • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ säkerhetsanvisningar.
 • Stäng av all ström som levereras till UPS-systemet innan du arbetar på eller inuti utrustningen.
 • Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
 • UPS:en innehåller en intern energikälla. Farlig spänning kan även förkomma vid frånkoppling från huvudströmmen. Innan du installerar eller underhåller UPS-systemet, se till att enheterna är AV och att huvudströmmen och batterierna är frånkopplade. Vänta fem minuter innan du öppnar UPS-enheten så att kondensatorerna laddas ur.
 • En frånkopplingsenhet (t.ex. jordfelsbrytare eller omkopplare) måste installeras för att aktivera systemisolering från uppströms strömkällor i enlighet med lokala regler och föreskrifter. Denna frånkopplingsenhet måste vara lättillgänglig och synlig.
 • UPS:en måste vara korrekt jordad och på grund av en hög läckström måste jordledaren anslutas först.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
I system där bakmatningsskydd inte ingår i standardutförandet, måste en automatisk isolationsenhet (bakmatningsskydd eller annan enhet som uppfyller kraven i IEC/EN 62040–1 eller UL1778 femte utgåvan – beroende på vilken av de två standarderna som gäller för ditt lokala område) installeras för att förhindra farlig spänning eller energi på ingångskontakterna på isolationsenheten. Enheten måste bryta inom 15 sekunder efter ett strömavbrott uppströms och den måste överensstämma med specifikationerna.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

När UPS-ingången är ansluten via externa isolatorer som när de öppnas isolerar neutralledaren eller när ett automatiskt bakmatningsskydd är anslutet till utrustningen, eller när den är ansluten till ett IT-elsystem, måste användaren sätta fast en varningsdekal vid UPS-ingångarna, på alla primära strömisolatorer installerade på avstånd från UPS:en, samt på externa åtkomstpunkter mellan sådana isolatorer och UPS:en. Dekalen skall ha följande text (eller motsvarande text på ett språk som är gångbart i det land där UPS-systemet är installerat):

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Fara för bakmatad hög spänning. Innan du arbetar på den här elanläggningen: Isolera UPS:en och kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Utför alltid korrekt avstängning innan du arbetar med UPS:en.
 • En UPS med autostart aktiverad startas automatiskt när nätspänningen kommer tillbaka.
 • Om autostart är aktiverat på UPS:en måste en etikett läggas till på UPS:en för att varna för denna funktion.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Lägg till etiketten nedan på UPS:en om autostart har aktiverats:

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Autostart är aktiverad. UPS:en startar automatiskt om när nätspänningen återkommer.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Denna produkt kan orsaka likström i PE-ledaren. Om en jordfelsbrytare (RCD) används för att skydda mot elektriska stötar, får endast en RCD av typ B användas på matningssidan av denna produkt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Batterisäkerhet

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Batterikretsbrytarna måste installeras enligt specifikationerna och de krav som uppställs av Schneider Electric.
 • Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batteriterminalerna.
 • Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
 • Öppna inte, ändra eller skada batterierna. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
 • Kontrollera att batteriet inte blivit jordat oavsiktligt. Vid oavsiktlig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådana jorder avlägsnas under installation och underhåll (gäller utrustning och externt placerade batterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Byt alltid ut batterier med samma typ och antal batterier eller batteripaket.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
risk för utrustningsskador
 • Placera batterierna i UPS-systemet, men anslut inte batterierna förrän UPS-systemet är klart att startas. Tidsperioden från batterianslutningen tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
 • Batterier får inte lagras i mer än sex månader på grund av urladdning. Om UPS-systemet är avstängt under en längre tid rekommenderar vi att du aktiverar UPS-systemet under en period av 24 timmar minst en gång i månaden. Detta laddar batterierna och därmed undviks irreparabla skador på batterierna.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.

ENERGY STAR-certifiering


Vissa modeller är ENERGY STAR®-certifierade.
Gå till www.se.com om du vill ha mer information om din specifika modell.

Symboler som används

Symbol för jordning/jord.

Symbol för skyddsjordning (PE)/utrustningens jordledare (EGC).

Symbol för likström (DC).

Symbol för växelström (AC).

Symbol för positiv polaritet. Den används för att identifiera den positiva terminalen (eller terminalerna) på utrustning som används med, eller som genererar, likström.

Symbol för negativ polaritet. Den används för att identifiera den negativa terminalen (eller terminalerna) på utrustning som används med, eller som genererar, likström.

Symbol för batteri.

Symbol för statisk omkopplare. Den används för att indikera omkopplare som är utformade för att var för sig ansluta eller koppla lasten till eller från matningen utan förekomst av rörliga delar.

Symbol för omvandlare (likriktare) av AC/DC. Den används för att identifiera en omvandlare (likriktare) av AC/DC och, när det gäller enheter som kopplas in, för att identifiera relevanta fasta anslutningsdon.

Symbol för omvandlare (växelriktare) av DC/AC. Den används för att identifiera en omvandlare (växelriktare) av DC/AC och, när det gäller enheter som kopplas in, för att identifiera relevanta fasta anslutningsdon.

Symbol för säkring. Den används för att identifiera säkringsskåp eller deras plats.

Symbol för transformator.

Symbol för ingång. Den används för att identifiera en ingångskontakt när det är nödvändigt att särskilja ingångar och utgångar.

Symbol för utgång. Den används för att identifiera en utgångskontakt när det är nödvändigt att särskilja ingångar och utgångar.

Symbol för lastfrånskiljare. Den används för att identifiera den frånkopplande enheten i form av en omkopplare som skyddar utrustningen från kortslutning eller ström från tung last. Den öppnar kretsarna när strömflödet passerar maxgränsen.

Symbol för brytare. Den används för att identifiera den frånkopplande enheten i form av en brytare som skyddar utrustningen från kortslutning eller ström från tung last. Den öppnar kretsarna när strömflödet passerar maxgränsen.

Symbol för frånkopplingsenhet. Den används för att identifiera den frånkopplande enheten i form av en brytare eller omkopplare som skyddar utrustningen från kortslutning eller ström från tung last. Den öppnar kretsarna när strömflödet passerar maxgränsen.

Symbol för neutral. Den används för att identifiera neutralledarna eller deras plats.

Symbol för fasledare. Den används för att identifiera fasledarna eller deras plats.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?