990-6392A-004

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKSER – GEM DISSE INSTRUKSER

Læs disse instrukser grundigt, og kig på udstyret, så du bliver fortrolig med det, før du forsøger at installere, betjene, efterse eller vedligeholde det. De følgende sikkerhedsmeddelelser kan optræde i denne manual eller på udstyret for at advare om mulige farer. De kan også henlede opmærksomheden på oplysninger, der tydeliggør eller forenkler en procedure.

Hvis dette symbol føjes til en sikkerhedsmeddelelse med overskriften "Fare" eller "Advarsel", betyder det, at der er risiko for farlig elektricitet, som kan medføre personskade, såfremt instrukserne ikke følges.

Dette er symbolet for sikkerhedsadvarsler. Det bruges til at advare dig om mulige farer for personskade. Adlyd alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol for at undgå risiko for kvæstelse eller død.

FARE
FARE angiver faretruende situationer, som vil medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis de ikke undgås.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
ADVARSEL angiver faretruende situationer, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis de ikke undgås.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver faretruende situationer, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser, hvis de ikke undgås.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
BEMÆRK bruges om aktiviteter, som ikke relaterer til personskader. Symbolet for sikkerhedsadvarsler bliver ikke brugt til denne type sikkerhedsmeddelelse.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Bemærk

Elektrisk udstyr bør kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar for konsekvenser, som skyldes brugen af dette materiale.

En kvalificeret person er én, som har færdigheder og viden, som knytter sig til konstruktionen, installationen og betjeningen af elektrisk udstyr. Personen er desuden sikkerhedsuddannet til at genkende og undgå de farer, som det indebærer.

Elektromagnetisk kompatibilitet

BEMÆRK
Risiko for elektromagnetisk interferens
Dette er et produkt i Kategori C3 i henhold til IEC 62040-2. Dette er et produkt til erhvervsmæssig og industriel anvendelse i det andet miljø. Der er muligvis visse begrænsninger med hensyn til installation, og der skal muligvis træffes yderligere forholdsregler med henblik på at forhindre interferens. Det andet miljø omfatter alle andre placeringer af erhvervsmæssig, let industriel og industriel karakter end boligområder og placeringer af erhvervsmæssig og let industriel karakter, der er direkte forbundet med en offentlig lavvolts-hovedforsyningskilde uden en mellemomformer. Installation og kabelføring skal følge reglerne for elektromagnetisk interferens, f.eks. med hensyn til:
 • adskillelse af kabler,
 • brug af skærmede eller specielle kabler, hvor det er relevant,
 • brug af jordet metalkabelbakke og -holdere.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Sikkerhedsforanstaltninger

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Læs alle instruktioner i installationsmanualen, før du installerer eller arbejder på dette produkt.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Installer ikke produktet, før alt byggearbejde er afsluttet, og installationslokalet er rengjort.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Produktet skal installeres i henhold til de specifikationer og krav, som er defineret af Schneider Electric. Det drejer sig især om de eksterne og interne beskyttelsesanordninger (indgangsafbrydere, batteriafbrydere, kabler, osv.) og miljøkrav. Schneider Electric fralægger sig ethvert ansvar, hvis disse krav ikke overholdes.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
UPS-systemet skal installeres i henhold til gældende regler. Installer UPS-systemet i henhold til:
 • IEC 60364 (herunder 60364-4-41 – beskyttelse mod elektrisk stød, 60364-4-42 – beskyttelse mod termisk påvirkning og 60364-4-43 – beskyttelse mod overstrøm), eller
 • NEC NFPA 70 eller
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1)
afhængigt af de gældende standarder i dit lokalområde.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Installer produktet i et temperaturkontrolleret indendørs miljø uden strømførende forurening og fugt.
 • Produktet skal installeres på en ikke-brændbar, jævn og solid overflade (f.eks. beton), som kan bære systemets vægt.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Produktet er ikke beregnet til og må derfor ikke installeres i følgende usædvanlige driftsmiljøer:
 • Skadelige dampe
 • Eksplosive støv- eller gasblandinger, ætsende gasser samt lednings- eller strålevarme fra andre kilder
 • Fugt, slidende støv, damp eller i et meget fugtigt miljø
 • Svamp, insekter, skadedyr
 • Saltholdig luft eller urent kølemiddel
 • Forureningsgrader over 2 i henhold til IEC 60664-1
 • Usædvanlige vibrationer, stød eller vipning
 • Direkte sollys, varmekilder eller stærke elektromagnetiske felter
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Undlad at bore eller udskære huller til kabler eller kabelgennemføring, når forskruningspladerne er monteret, og undlad at bore eller udskære huller tæt på UPS-enheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
FARE FOR LYSBUER
Foretag ikke mekaniske ændringer i produktet (herunder at fjerne skabsdele og bore/udskære huller), som ikke er beskrevet i installationsmanualen.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
fare for overophedning
Respekter pladskravene omkring produktet, og tildæk ikke ventilationsåbningerne, når produktet er i drift.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Elsikkerhed

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Det elektriske udstyr må kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale.
 • Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr (PPE), og følg praksis for sikkert elarbejde.
 • Afbryd al strømforsyning til UPS-systemet, før du arbejder på eller inde i det.
 • Kontrollér, om der er farlig spænding mellem nogen af terminalerne, herunder beskyttelsesjordingen, før du arbejder på UPS-systemet.
 • UPS-systemet indeholder en intern energikilde. Der kan være farlig spænding til stede, også når enheden ikke er tilkoblet hovedforsyningen. Før installation eller eftersyn af UPS-systemet skal du sikre, at enhederne er SLUKKEDE, og at både hovedforsyningen og batterierne er frakoblet. Vent fem minutter, før du åbner UPS-systemet, så kondensatorerne får tid til at aflade.
 • UPS-systemet skal have korrekt jordforbindelse, og jordforbindelsen skal etableres først på grund af høj afledningsstrøm.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Distributionsrelateret tilbagekobling

Afbryderen før indgangen på udstyret/UPS'en skal være egnet til frakobling. MBB'en skal låses i åben position vha. den indbyggede spærringsfunktion, før der udføres arbejde på forsyningen.

Ved installation af det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel, skal der anbringes advarselsetiketter på lastsiden af alle frakoblingsenheder installeret før indgangen på UPS'en/udstyret. Etiketterne skal anbringes af brugeren, og de skal vise følgende tekst (eller tilsvarende tekst på et sprog, der forstås i det land, hvor UPS-systemet installeres):

Easy UPS 3M

Easy UPS 3L

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?