990-91375C-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-1CB กับ Galaxy VL UPS

หมายเหตูู: ขนาดเคเบิลสัญญาณที่แนะนำคือ 0.5 มม 2
 1. ล็อกและติดป้ายตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 2. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก
 4. เดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
  2. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันตก
  3. รัดสายเคเบิลสัญญาณด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสาย
 6. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
 7. เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?