990-5914B-031

Installationsförfarande

FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Placera batterikretsbrytaren så nära batteribanken som möjligt för att begränsa längden på oskyddad batterikabel. Avståndet mellan batteribanken och UPS får inte överstiga 200 m. Kontakta Schneider Electric för installationer med längre avstånd.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS: Installation av batteritemperaturgivaren beskrivs inte i den här handboken. Se UPS-installationshandboken för mer information.
  1. Montera batteribrytarlådan på väggen.
  2. Förbered batteribrytarlådan för kablar.
  3. Anslut signalkablarna.
  4. Anslut strömkablarna.
  5. Lägg till översatta säkerhetsetiketter på produkten.
  6. Slutliga installationssteg.
För att flytta eller ta batteribrytarlådan ur drift efter att installationen har slutförts, se Ta ur drift eller flytta batteribrytarlådan till en ny plats.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?