990-5910F-004

Live Swap: Tilføj, fjern eller udskift et strømmodul

BEMÆRK: Denne UPS er designet og evalueret til indsættelse og fjernelse af strømmoduler i enhver driftstilstand: Live Swap . Denne side specificerer producentens instruktioner til, hvordan man udfører Live Swap .
BEMÆRK: Hændelsesenergi er <1,2 cal/cm2, når installation og første idriftsættelse er sket i henhold til produktinstruktionerne. Hændelsesenergi måles 200 mm fra skabsfronten.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

 • Elektrisk udstyr bør kun installeres, betjenes, serviceres, vedligeholdes, udskiftes eller få udført lignende arbejde af passende kvalificeret, uddannet, erfaren og kompetent personale, der har de nødvendige autorisationer (f.eks. licenser, tilladelser eller certificeringer) til at udføre sådant arbejde. Alt arbejde skal udføres på en måde, der ikke medfører fare, og ved brug af passende personlige værnemidler (PPE). 

 • Brugeren skal sikre overholdelse af producentens instruktioner og brugervejledning og af alle gældende love, forskrifter, standarder og vejledninger, når de bruger dette udstyr og udfører arbejde eller tillader, at der udføres arbejde på eller i nærheden af elektrisk udstyr.

 • Hverken Schneider Electric eller nogen af dets tilknyttede virksomheder er ansvarlige for eventuelle krav, omkostninger, tab, skader, dødsfald eller kvæstelser, der opstår som følge af forkert brug af dette udstyr eller manglende overholdelse af ovennævnte krav.

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Kontrollér, at UPS'en har Live Swap -etiketten.
 • Hvis der ikke er nogen Live Swap -etiket på UPS'en, skal Schneider Electric kontaktes for udskiftning af strømmodul.
 • Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr (PPE), og følg praksis for sikkert elarbejde.
 • Der må ikke være personer til stede bag UPS'en under denne procedure.
 • Indsættelse eller fjernelse af strømmoduler må kun udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til elektrisk arbejde og de krævede forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk.
 • Denne procedure kræver åbning af fordøren. Alle andre døre og dæksler skal forblive lukkede og sikrede under denne procedure.
 • Kontrollér, at UPS'en er sikret mod bevægelse, før du udfører denne procedure.
 • Hvis der observeres tegn på dårlig vedligeholdelse eller forkert installation, skal du ikke fortsætte med denne procedure.
 • Installer ikke strømmoduler, som ved et uheld er blevet tabt, ødelagt, oversvømmet, forurenet, inficeret med skadedyr eller beskadiget på nogen måde.
 • Installer ikke strømmoduler, der er i ukendt driftstilstand.
 • Hold en minimumsafstand på 200 mm fra skabsfronten, mens systemet strømforsynes.
 • Brug ikke værktøj indeni den tomme strømmodulåbning.
 • Stik ikke hånden ind i den tomme strømmodulåbning.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
 • Opbevar strømmodulerne ved en omgivelsestemperatur på -15 til 40 °C, 10-80% ikke-kondenserende luftfugtighed.
 • Opbevar strømmodulerne i deres originale beskyttende emballage.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
Tung last
Strømmoduler er tunge og kræver to personer til at løfte.
 • Et 20 kW strømmodul vejer 25 kg.
 • Et 50 kW strømmodul vejer 38 kg.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK:
 • Kontrollér og verificer, at de resterende strømmoduler kan understøtte lasten, før du fjerner et strømmodul fra UPS'en.

 • Det kan kun lade sig gøre at øge eller reducere antallet af installerede strømmoduler i UPS'en på de skalerbare UPS-modeller (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS eller GVSUPS25K75FS). Kontrollér og verificer, at installationen er korrekt dimensioneret til stigningen i effekt, før du installerer flere strømmoduler i UPS'en. Forkert dimensionering af installationen kan resultere i en installationsoverbelastning. Se installationsmanualen for krav til beskyttelse før opstrøms- og nedstrømsbeskyttelse, kabelstørrelser osv.

 • På alle ikke-skalerbare UPS-modeller kan der kun foretages udskiftning af allerede installerede strømmoduler.

BEMÆRK: Proceduren viser, at strømforsyningsmodulet er installeret i en vandret position i UPS'en. Proceduren er den samme for strømmoduler, der er installeret i lodret position i UPS'en.
 1. Fjern et batterimodul:
  1. Fjern skruerne, og tryk oplåsningskontakten ned.
  2. Træk strømmodulet halvt ud. En låsemekanisme forhindrer, at strømmodulet trækkes helt ud.
  3. Frigør låsen ved at trykke udløserknappen på begge sider af strømmodulet ned, og fjern strømmodulet.
  4. Kun på skalerbare UPS-enheder: Hvis der ikke installeres et reservestrømmodul: Installer en udfyldningsplade foran den tomme strømmodulåbning.
 2. Installer et strømmodul:
  1. Kun på skalerbare UPS-enheder: For at installere et ekstra strømmodul skal udfyldningspladen fjernes fra den tomme strømmodulåbning. Gem udfyldningspladen til senere brug.
  2. Skub strømmodulet ind i åbningen. Aktiveringsmekanismen låses, når strømmodulet er isat korrekt.
  3. Monter de medfølgende skruer på siderne af strømmodulet.
  Strømmodulet udfører en selvtest, opgraderes automatisk i henhold til systemet og går derefter online.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Alle strømmodulåbninger skal enten have et strømmodul eller en udfyldningsplade installeret.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?