990-5910F-004

Konfigurer batteriløsningen

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batteriindstillinger må kun udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til batterier, batterikonfiguration og de nødvendige forholdsregler.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Tryk på Konfiguration > Batteri .
 2. Vælg batteriløsningstype:
  1. Vælg Standard, hvis du har en Galaxy VS-standardbatteriløsning, og vælg den kommercielle reference for din specifikke batterikonfiguration på rullelisten.
  2. Vælg Modulær, hvis du har en modulær Galaxy VS-batteriløsning.
  3. Vælg Brugerdefineret, hvis du har en tilpasset batteriløsning.
 3. Tryk på Generel indstilling, og konfigurer følgende parametre:
  BEMÆRK: På hver side skal du trykke på OK for at gemme indstillingerne og trykke på pilesymbolet for at gå til næste side. Kun de første tre indstillinger er tilgængelige for modulære batteriløsninger.
  Antal batteriskabe, der er tilsluttet batteriafbryderen/Antal modulære batteriskabe Konfigurer antal batteriskabe, der er forbundet til hver batteriafbryder/angiv antal modulære batteriskabe forbundet til UPS'en.
  Advarsel kort batteritid (sek) Angiv grænsen for resterende batteridriftstid i sekunder, som skal aktivere en advarsel om lav batteridrift.
  Ladekapacitet (%) Angiv den maksimale ladekapacitet i procent af UPS'ens nominelle mærkeeffekt.
  Minimumsgrænse (°C) Indstil den mindste acceptable batteritemperatur i celsius eller fahrenheit. Temperaturer under denne grænse vil udløse en alarm.
  Maksimumsgrænse (°C) Indstil den maksimale acceptable batteritemperatur i celsius eller fahrenheit. Temperaturer over denne grænse vil udløse en alarm.
  Autoboost-ladetilstand Vælg for at aktivere autoboost-tilstanden til laderen. Denne funktion overfører automatisk laderen til boost-ladning, efter at systemet har været i batteridrift.
  Cyklisk ladetilstand Vælg for at aktivere cyklisk ladetilstand.

  Ved cyklisk ladning skifter systemet mellem perioder med normalladning og hvile. Denne funktion vil løbende opretholde batteriladestatus uden at stresse batterierne ved at foretage en permanent normal opladning.

  Testinterval hver Angiv, hvor ofte UPS'en skal køre en batteritest.
  Ugedag for test Angiv, hvilken dag på ugen batteritesten skal køres.
  Starttid for test (tt:mm) Angiv, hvilken tid på dagen batteritesten skal køres.
 4. Kun for brugerdefineret batteriløsning: Tryk på Specifik indstilling, og konfigurer følgende parametre:
  BEMÆRK: På hver side skal du trykke på OK for at gemme indstillingerne og trykke på pilesymbolet for at gå til næste side.
  Batteritype Vælg batteritype.
  Batterimidtpunkt tilsluttet Vælg, om et midtpunkt for batteriet er tilsluttet.
  Deaktiver temperaturovervågn. Vælg for at deaktivere batteritemperaturovervågning.
  Batterikapacitet pr. blok (Ah) Indstil batterikapaciteten pr. batteriblok i amperetimer for batteribanken, der er tilsluttet hver batteriafbryder.
  Antal parallelle batteristrenge Angiv antal batteristrenge forbundet parallelt for batteribanken, der er tilsluttet hver batteriafbryder.
  Antal batterier pr. streng Angiv antallet af batteriblokke pr. batteristreng.
  Antal battericeller pr. blok Angiv antal battericeller i en batteriblok.
  DC spænding pr. battericelle (V) Angiv ladespænding pr. battericelle for normalladning.

  Normalladning er den grundlæggende ladefunktion tilgængelig på alle typer batterier og påbegyndes automatisk af laderen.

  Angiv ladespænding pr. battericelle for Boost-ladning.

  Boost-ladning gør det muligt at foretage en hurtig opladning for hurtigt at genoprette et afladet batteri.

  Angiv ladespænding pr. battericelle for Udligningsladning.

  Udligningsladning anvendes ved udligning af åbne cellebatterier med ulige ladning. Dette er den tilgængelige lademetode, som benytter det højest mulige ladespændingsniveau. Når udligningsladningen udføres, fordampes vandet fra de åbne cellebatterier, som skal udskiftes, når ladningen er afsluttet.

  Varighed af ladning (sek.) Indstil varigheden i sekunder af ladningen for Boost-ladning og Udligningsladning.
  DC nedlukningsspænding pr. battericelle (V) Indstil spændingsniveauet pr. battericelle til når batteriet skal lukkes ned.
  Nominel temperatur (°C)/Nominel temperatur (°F) Angiv den nominelle temperatur i celsius eller fahrenheit.
  Ladestrømsniveau Angiv det nuværende ladestrømsniveau.
  Tillad boost-ladning Vælg for at tillade boost-ladning af batterierne.

  Boost-ladning gør det muligt at foretage en hurtig opladning for hurtigt at genoprette et afladet batteri.

  Tillad dybdeafladning af batt. Vælg for at tillade dybdeafladning af batterierne, når UPS'en er i batteridrift. Denne funktion gør det muligt at aflade batterierne til et endnu lavere spændingsniveau end den normalt anbefalede værdi. Bemærk, at dette kan beskadige batterierne.
  Aktivér automatisk frakobling af batteri Vælg for at aktivere automatisk afbrydelse af batterierne. Når UPS-systemet efterlades med udgang slået fra og ingen mulighed for at oplade batterierne, vil denne funktion afbryde batteriafbryderne for at undgå dybdeafladning af batterierne efter en periode på:
  • To uger.

  • 10 minutter med batterispændingen under lavt batteriniveau.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?