990-5912D-023

Avvikle eller flytte panelet for vedlikeholdsbypass til et nytt sted

 1. Slå av UPSen fullstendig – følg instruksjonen i brukerveiledningen for UPSen.
 2. Låsing/merking (LOTO) av alle bryterne i svitsjutstyret i AV-posisjon (åpen).
 3. Låsing/merking (LOTO) av alle batteribryterne i svitsjutstyret/batteriløsningen i AV-posisjon (åpen).
 4. Kontroller at alle brytere oppstrøms er i AV-posisjon (åpen).
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Kontroller at alle brytere oppstrøms er i AV-posisjon (åpen).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 5. Åpen frontdøren på panelet for vedlikeholdsbypass.
 6. Låsing/merking (LOTO) UIB/SSIB, MBB og UOB/SIB på panelet for vedlikeholdsbypass i AV-posisjon (åpen).
 7. Fjern skruene og åpne den indre døren i panelet for vedlikeholdsbypass.
 8. Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-utgangssamleskinne, UPS-inngang/-bypassamleskinne, UPS-utgangsamleskinne og lastesamleskinne før du fortsetter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-utgangssamleskinne, UPS-inngang/-bypassamleskinne, UPS-utgangsamleskinne og lastesamleskinne før du fortsetter.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  GVSBPSU10K20H

  GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

 9. Kople fra og fjern alle strømkabler fra panelet for vedlikeholdsbypass. Se Kople til strømkablene for et 3:3 UPS-system eller Kople til strømkablene for et 3:1 UPS-system for mer informasjon.
 10. Kople fra og fjern alle signalkabler fra panelet for vedlikeholdsbypass. Se Kople til signalkablene for Galaxy VS UPS – enkelt system, Kople til signalkablene for Galaxy VS UPS – forenklet 1+1 parallellsystem eller Kople til signalkablene for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M – enkelt system for mer informasjon.
 11. Fjern de fire skruene fra veggen og fjern panelet for vedlikeholdsbypass fra veggen.
  FORSIKTIG
  Tung last
  Panelet for vedlikeholdsbypass er tungt (50 kg). Bruk egnet verktøy for å løfte panelet for vedlikeholdsbypass på en sikker måte.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 12. Lukk den indre døren og fest den med skruene.
 13. Lukk og lås frontdøren på panelet for vedlikeholdsbypass.
 14. For transport:
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  Ved transport av panelet for vedlikeholdsbypass, sørg for det følgende:
  • at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring;
  • at det brukes egnede verktøy for å løfte og transportere produktet trygt;
  • at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Transportbetingelser:

  • Monter panelet for vedlikeholdsbypass i en horisontal posisjon på midten av en egnet pall med minimumsmålene: 840 mm x 1220 mm. Pallen må kunne tåle vekten til panelet for vedlikeholdsbypass (50 kg).

  • Monter panelet for vedlikeholdsbypass på pallen med egnede festeanordninger som tåler vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.

  • Den originale pallen brukt til forsendelse, kombinert med de originale beslagene brukt ved transport, kan gjenbrukes hvis de ikke er skadet.

  ADVARSEL
  Uventet utstyrsatferd
  Ikke løft panelet for vedlikeholdsbypass med gaffeltruck/palletruck rett på rammen, da det kan bøye eller skade panelet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 15. Gjør ett av følgende:
  • Avvikle panelet for vedlikeholdsbypass, ELLER
  • Flytt panelet for vedlikeholdsbypass på et nytt sted for å installere det.
 16. Kun for installasjon av panelet for vedlikeholdsbypass på et nytt sted: Følg installasjonsveiledningen for å installere panelet for vedlikeholdsbypass på det nye stedet. Se Installasjonsprosedyre for Galaxy VS UPS eller Installasjonsprosedyre for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M for installasjonsoversikt. Reinstallasjon og oppstart må kun utføres av kvalifisert personell.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?