990-91261E-031

Ta UPS:en ur drift eller flytta den till en ny plats

 1. Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens drifthandbok.
 2. Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) på UPS:en.
 3. Ställ alla brytare i underhållsbypasskåpet/underhållsbypasspanelen/ställverket i öppet läge (AV).
 4. Ställ alla batteribrytare i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
 5. Ta bort UPS:ens frontpanel.
 6. Ställ den interna underhållsbrytaren IMB i öppet läge (AV).
 7. Ta bort kraftmodulen från UPS:en:
  OBSERVERA
  Tung last
  Kraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.
  • 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
  • 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Dra ut kraftmodulen halvvägs. En låsmekanism förhindrar att kraftmodulen dras hela vägen ut.
  2. Lossa låset genom att trycka på lossningsknappen på båda sidor om kraftmodulen och ta bort kraftmodulen.
  3. Installera en täckskiva (om sådan är tillgänglig) framför det tomma kraftmodulsspåret.
  4. Förvara kraftmodulerna på ett säkert sätt tills de återinstalleras.
   VARNING
   risk för utrustningsskador
   • Förvara kraftmodulerna vid en omgivande temperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F), 10–80 % icke-kondenserande luftfuktighet.
   • Förvara kraftmodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
   Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 8. Ta bort batteriskyddet.

 9. Koppla loss batteriterminalerna från framsidan på alla batterimoduler.
  FARA
  Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
  Batterier kan ge elektriska stötar och även utgöra en risk för högspänningskortslutning. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier:
  • Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
  • Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
  • Öppna, ändra eller skada inte batterierna. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
  • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
  • Använd verktyg med isolerade handtag.
  • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
  • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
  • Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV) innan du påbörjar proceduren.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
 10. Ta bort batterimodulerna från de två övre raderna. Låt batterimodulerna sitta kvar i de två nedersta raderna för att öka viktstabiliteten.
  OBSERVERA
  Tung last
  Batterimodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.
  • Batterimodulen väger 32 kg (71 pund).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Ta bort skruven från batterimodulens handtag och vrid handtaget uppåt.
  2. Dra försiktigt ut batterimodulen ur öppningen.
  3. Förvara batterimodulerna korrekt för återmontering.
   VARNING
   risk för utrustningsskador
   • Om UPS-systemet är avstängt under en längre tid rekommenderar vi att du aktiverar UPS-systemet under en period av 24 timmar minst en gång i månaden. Detta laddar de installerade batterimodulerna och på så sätt undviks oåterkallelig skada till följd av djupurladdning.
   • Förvara batterimodulerna vid en omgivningstemperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F).
   • Förvara batterimodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
   • Batterimoduler som förvaras vid -15 till 25 °C (5 till 77 °F) måste laddas upp var sjätte månad för att undvika skador till följd av djupurladdning. Batterimoduler som förvaras vid över 25 °C (77 °F) måste laddas upp med kortare intervall.
   Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 11. Ta bort den bakre plåten från kabelboxen.

  UPS sedd bakifrån

 12. Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på varje ingångs-/bypass-/utgångskontakt innan du fortsätter.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Mät och kontrollera att det INTE finns någon spänning på varje ingångs-/bypass-/utgångskontakt innan du fortsätter.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  UPS sedd bakifrån – system med dubbelmatad försörjning

 13. Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från UPS:en. Se Anslut kraftkablarna till systemet för enkelmatad försörjning eller Anslut kraftkablarna till systemet för dubbel försörjning för detaljer.
 14. För UPS-system med intilliggande modulärt batteriskåp: Koppla loss och ta bort batterikablarna från UPS:en. Se Anslut kraftkablarna från ett intilliggande modulärt batteriskåp för detaljer.
 15. Återmontera den bakre plåten på kabelboxen på UPS-enheten.
 16. Ta bort det övre skyddet.
 17. Koppla loss och ta bort alla signalkablar från UPS-enhetens ovansida och framsida. För UPS-system med modulära batteriskåp: Se Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp för detaljer. För förenklat 1+1 parallellt UPS-system: Se Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem för detaljer.

  UPS sedd bakifrån

 18. För UPS-system med underhållsbypasskåp: Ta bort anslutningsanordningarna mellan UPS-enheten och underhållsbypasskåpet. Se installationshandboken som medföljer underhållsbypasskåpet för mer information. Spara alla delar för återmontering.
 19. För UPS-system med intilliggande modulärt batteriskåp: Ta bort anslutningsanordningarna mellan UPS-enheten och det intilliggande batteriskåpet. Se installationshandboken som medföljer batteriskåpet för mer information. Spara alla delar för återmontering.
 20. Återmontera alla borttagna plåtar och skydd.
 21. Om det finns, ta bort jordbävningsskyddets främre förankringsfäste från UPS-enheten. Spara för återmontering.
 22. Sätt tillbaka frontpanelen på UPS-enheten:
  1. Sätt in de två flikarna på botten av UPS:ens frontpanel i lutad vinkel.
  2. Fäst frontpanelsremmen vid UPS:en.
  3. Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
 23. Lyft UPS-enhetens fötter tills hjulen har full kontakt med golvet.
 24. Nu kan du flytta UPS-enheten genom att rulla den över golvet på hjulen.
  VARNING
  VÄLTRISK
  • UPS-enhetens hjul är uteslutande avsedda för transport på plana, jämna, hårda och horisontella ytor.
  • UPS-enhetens hjul är avsedda för transport över korta sträckor (t.ex. inom samma byggnad).
  • Flytta UPS-enheten långsamt och var noga med golvförhållandena och UPS-enhetens jämvikt.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 25. Om det finns, ta bort jordbävningsskyddets bakre förankringsfäste från UPS-enheten och ta bort jordbävningsskyddets förankringar från golvet. Spara för återmontering. Se Installera seismisk sats (option) för detaljer.
 26. För transport över längre sträckor eller under förhållanden som inte är lämpliga för UPS-enhetens hjul:
  VARNING
  VÄLTRISK
  För transport över längre sträckor eller under förhållanden som inte är lämpliga för UPS-enhetens hjul ska följande säkerställas:
  • personal som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
  • använd lämpliga verktyg för att lyfta och transportera UPS-enheten på ett säkert sätt;
  • skydda produkten mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Transportkrav:

  • Montera UPS-enheten i vertikalt läge i mitten på en lämplig pall med minsta pallmått: 684 mm x 1040 mm (27 tum x 41 tum)). Pallen måste vara anpassad för UPS-enhetens vikt (442 kg (974 pund) utan kraftmodul och med de två nedersta raderna av batterimoduler inuti UPS-enheten).

  • Använd lämpliga fästanordningar för att montera UPS-enheten på pallen.

  • Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.

  FARA
  VÄLTRISK
  • UPS-enheten måste fästas på lämpligt sätt på pallen omedelbart efter att den placerats på pallen.
  • Fästanordningarna måste vara tillräckligt starka för att motstå vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  VARNING
  Oväntat beteende hos utrustningen
  Lyft inte UPS-enheten med en gaffeltruck/palltruck direkt på ramen eftersom det kan böja eller skada ramen.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 27. Gör något av följande:
  • Ta UPS-enheten ur drift, ELLER
  • Flytta UPS-enheten till en ny plats för att installera den.
 28. Endast för installation av UPS-enheten på en ny plats: Följ installationshandboken för att installera UPS-enheten på den nya platsen. Se Installationsmetod för singelsystem eller Installationsmetod för parallellsystem för installationsöversikt. Uppstart måste utföras av Schneider Electric.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Uppstart måste utföras av Schneider Electric.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?