990-5910F-032

หยุดการทดสอบแบตเตอรี่

  1. แตะปุ่มเมนูบนหน้าจอหลัก
  2. เลือก การซ่อมบำรุง > แบตเตอรี่ > หยุดทดสอบ
  3. แตะ ตกลง บนหน้าจอยืนยัน
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?