990-91379B-025

Konfiguracja szafy bateryjnej

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ustawienia baterii powinien wprowadzać wykwalifikowany personel dysponujący wiedzą na temat ich konfiguracji oraz znajomością środków ostrożności.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Bateria .
 2. Typ urządzenia bateryjnego zostanie wyświetlony jako:
  • Standardowy, jeśli masz standardową szafę bateryjną firmy Schneider Electric. Pojawi się numer referencyjny konfiguracji baterii.
  • Niestandardowy, jeśli masz niestandardową szafę bateryjną.
 3. Dotknij opcji Ustawienia ogólne i skonfiguruj następujące parametry:
  UWAGA: Naciśnij przycisk OK na każdej stronie, aby zapisać ustawienia i naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  Liczba szaf bateryjnych podłączonych do bezpiecznika baterii Pokazuje liczbę szaf bateryjnych podłączonych do bezpiecznika baterii. Może je konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
  Ostrzeż. O krótkim cz. pracy (s) Skonfiguruj próg pozostałego czasu pracy w sekundach, po osiągnięciu którego włączy się ostrzeżenie o krótkim czasie pracy.
  Moc ładowarki (%) Skonfiguruj maksymalną moc ładowarki w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.
  Monitoring temperatury Pokazuje, czy włączono monitoring temperatury. Może je konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
  Czujnik temperatury #1/Czujnik temperatury #2 Pokazuje obecność czujników temperatury. Może je konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
  Minimalny próg (°C) Skonfiguruj minimalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury poniżej tego progu aktywują alarm.
  Maksymalny próg (°C) Skonfiguruj maksymalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury powyżej tego progu aktywują alarm.
  Tryb automatycznego szybkiego ładowania Pokazuje tryb automatycznego szybkiego ładowania. Ta funkcja automatycznie przełączy ładowarkę w tryb szybkiego ładowania, jeśli system używał trybu pracy bateryjnej. Może je konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
  Tryb ładowania cyklicznego Pokazuje tryb ładowania cyklicznego.

  Podczas ładowania cyklicznego system przełącza się między okresem ładowania konserwacyjnego i odpoczynku. Ta funkcja utrzymuje stan naładowania baterii bez ich obciążania, przeprowadzając permanentne ładowanie konserwacyjne.

  Może je konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
  Częstotliwość testów co Określ, jak często zasilacz UPS powinien przeprowadzać test baterii.
  Dzień testu Skonfiguruj dzień tygodnia, w którym ma zostać przeprowadzony test baterii.
  Godz. testu (hh:mm) Skonfiguruj godzinę, o której ma zostać uruchomiony test baterii.
  Tryb ręcznego auto-testu baterii Skonfiguruj typ przeprowadzanego testu baterii: Wg pojemności lub Wg napięcia/czasu.
  Limit czasu (minuty)/Limit napięcia (V) Jeśli wybrano typ testu baterii Wg napięcia/czasu, ustaw limit czasu lub napięcia.
 4. Tylko dla niestandardowego urządzenia bateryjnego: Wciśnij przycisk Określone ustawienia, aby wyświetlić następujące ustawienia:
  UWAGA: Te ustawienia może konfigurować tylko obsługa serwisowa firmy Schneider Electric.
  Typ baterii Pokazuje skonfigurowany typ baterii.
  Punkt środk. baterii podłącz. Pokazuje, czy punkt środkowy baterii jest podłączony.
  Wył. monitor. temp. Pokazuje, czy wyłączono monitoring temperatury.
  Zezwól na szybk. ład. Pokazuje, czy dozwolone jest szybkie ładowanie.

  Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.

  Zezwól na głęb. rozład. bat. Pokazuje, czy dozwolone jest głębokie rozładowanie baterii. Głębokie rozładowanie pozwala rozładować baterie do jeszcze niższego poziomu napięcia, niż wynosi zalecana wartość podczas pracy baterii. Należy pamiętać, że może to spowodować uszkodzenie baterii.
  Zezwól na automatyczne odłączanie baterii Pokazuje, czy włączone jest automatyczne odłączanie baterii. Jeśli w zasilaczu UPS wyłączono wyjście i nie ma możliwości naładowania baterii, ta funkcja wyzwoli wyłączniki baterii, aby uniknąć głębokiego rozładowania baterii po okresie:
  • Dwóch tygodni.

  • 10 minut przy napięciu komórki baterii poniżej niskiego poziomu wyłączenia baterii.

  Pojemność baterii na blok (Ah) Pokazuje pojemność baterii na blok bateryjny w amperogodzinach dla każdego akumulatora podłączonego do każdego wyłącznika baterii.
  Liczba równoległych szeregów baterii Pokazuje liczbę szeregów baterii podłączonych równolegle dla zespołu baterii podłączonego do każdego wyłącznika baterii.
  Liczba baterii w szeregu Pokazuje liczbę bloków bateryjnych w każdym szeregu baterii.
  Liczba ogniw baterii w bloku Pokazuje liczbę komórek bateryjnych w każdym bloku baterii.
  Napięcie DC na ogniwo baterii (V) Pokazuje napięcie ładowania ciągłego.

  Ładowanie konserwacyjne to podstawowa funkcja ładowania dostępna dla wszystkich typów baterii i automatycznie uruchamiana przed ładowarkę.

  Pokazuje napięcie zwiększenia.

  Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.

  Pokazuje napięcie wyrównujące.

  Ładowanie wyrównawcze jest używane do wyrównywania otwartych komórek bateryjnych. Ta metoda ładowania jest dostępna przy użyciu najwyższego możliwego poziomu napięcia ładowania. Gdy przeprowadzane jest ładowanie wyrównawcze, woda wyparowuje z otwartych komórek bateryjnych, i należy ją wymienić po zakończeniu ładowania.

  Czas ładowania (s) Pokazuje czas ładowania szybkiego i wyrównawczego w sekundach.
  Napięcie na ogniwo baterii (V), przy którym nastąpi wyłączenie Pokazuje poziom napięcia na komórkę bateryjną, przy którym bateria ma zostać wyłączona.
  Temperatura znamionowa (°C)/Temperatura znamionowa (°F) Pokazuje temperaturę znamionową.
  Wart. prądu ładow. Pokazuje wartość prądu ładowania.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?