990-91379B-025

Przeglądaj informacje o statusie systemu

 1. Wciśnij przycisk Status.
  1. Dotknij opcji Wejście, Wyjście, Obejście, Bateria, Temperatura, Moduły zasilania lub Równoległy, aby zobaczyć status.

   Wejście

   Napięcie f-f (międzyfazowe) Aktualna wartość wejściowego napięcia fazowego.
   Prąd Aktualna wartość prądu wejściowego ze źródła zasilania sieci AC na fazę w amperach (A).
   Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości wejściowej wyrażona w hercach (Hz)
   Napięcie f-N (fazowe)* Aktualna wartość napięcia wejściowego fazowego wyrażona w woltach (V).
   Moc całkowita Aktualna wejściowa całkowita moc czynna (dla wszystkich trzech faz) wyrażona w kW.
   Moc Aktualna wartość wejściowej mocy czynnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy, wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi część przepływu mocy uśrednionej w ramach całego cyklu kształtu fali AC, co skutkuje przepływem energii netto w jednym kierunku.
   Prąd szczytowy Aktualna wartość wejściowego prądu szczytowego wyrażona w amperach (A).
   Współczynnik mocy Aktualna proporcja mocy czynnej do mocy pozornej.
   Maks. Prąd RMS Maksymalna obecna wartość prądu RMS dla każdej fazy w amperach (A).
   Energia Całkowite zużycie energii od momentu instalacji.

   Wyjście

   Napięcie f-f (międzyfazowe) Napięcie wyjściowe międzyfazowe w falowniku w woltach (V).
   Prąd Aktualna wartość prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
   Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości wyjściowej w hercach (Hz).
   Napięcie f-N (fazowe)* Wartość napięcia wyjściowego fazowego w falowniku wyrażona w woltach (V).
   Obciążenie Procent pojemności zasilacza UPS obecnie używany we wszystkich fazach. Wyświetlony jest procent obciążenia dla najbardziej obciążonej fazy.
   Prąd neutralny * Aktualna wartość prądu wyjściowego w przewodzie neutralnym w amperach (A).
   Moc całkowita Aktualna wartość całkowitej mocy czynnej (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW).
   Moc Aktualna wartość wyjściowej mocy aktywnej (lub rzeczywistej) dla każdej fazy w kilowatach (kW). Moc czynna stanowi część przepływu mocy uśrednionej w ramach całego cyklu kształtu fali AC, co skutkuje przepływem energii netto w jednym kierunku.
   Prąd szczytowy Wartość wyjściowego prądu szczytowego w amperach (A).
   Współczynnik mocy Aktualna wartość współczynnika mocy wyjściowej dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
   Maks. Prąd RMS Maksymalna obecna wartość prądu RMS dla każdej fazy w amperach (A).
   Współcz. szczytu Aktualna wartość wyjściowego współczynnika szczytu dla każdej fazy. Wyjściowy współczynnik szczytu stanowi proporcję wartości szczytowej prądu wyjściowego do wartości RMS (zmierzonej wartości skutecznej).
   Energia Całkowita wartość energii dostarczonej od momentu instalacji.

   Obejście

   Napięcie f-f (międzyfazowe)* Aktualne międzyfazowe napięcie obejścia (V).
   Prąd Aktualna wartość prądu obejścia dla każdej fazy wyrażona w amperach (A).
   Częstotliwość Aktualna wartość częstotliwości obejścia wyrażona w hercach (Hz).
   Napięcie f-N (fazowe) Aktualne napięcie obejścia fazy do przewodu neutralnego (V).
   Moc całkowita Aktualna wartość całkowitej mocy czynnej obejścia (dla wszystkich trzech faz) w kilowatach (kW).
   Moc Aktualna wartość mocy czynnej obejścia dla każdej fazy wyrażona w kilowatach (kW). Moc czynna to średnia czasu iloczynu wartości chwilowych napięcia i prądu.
   Prąd szczytowy Aktualna wartość prądu szczytowego obejścia w amperach (A).
   Współczynnik mocy Aktualna wartość współczynnika mocy obejścia dla każdej fazy. Współczynnik mocy stanowi proporcję mocy czynnej do mocy pozornej.
   Maks. Prąd RMS Maksymalna obecna wartość prądu RMS dla każdej fazy w amperach (A).

   Bateria

   Pomiary Aktualna wartość mocy pobieranej z baterii wyrażona w kilowatach (kW).
   Aktualna wartość napięcia na baterii (VDC).
   Aktualna wartość prądu baterii wyrażona w amperach (A). Wartość dodatnia prądu wskazuje, że bateria jest ładowana; wartość ujemna prądu wskazuje, że bateria jest rozładowywana.
   Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury.
   Bateria Długość czasu, zanim baterie osiągną poziom niskiego napięcia. Pokazuje obecny poziom naładowania baterii jako procent całej pojemności baterii.
   Aktualna wartość naładowania baterii (Ah).
   Konfiguracja Pokazuje typ baterii.
   Status Ogólny stan ładowarki.
   Tryb Tryb pracy ładowarki (Wył., Konserwacyjny, Szybki, Wyrównawczy, Cykliczny, Testowy).
   Pojemność ładowania Maksymalna pojemność baterii w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.

   Temperatura

   Temp. otoczenia Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
   Temperatura baterii Temperatura baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone czujniki temperatury baterii.
   Temperatura Temperatura otoczenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki temperatury (AP9335T and AP9335TH). Nazewnictwo zostanie skonfigurowane poprzez interfejs zarządzania siecią.
   Wilgotność Wilgotność w procentach zmierzona przez podłączone opcjonalne czujniki wilgotności (AP9335TH). Nazewnictwo zostanie skonfigurowane poprzez interfejs zarządzania siecią.

   Moduły zasilania

   Widok pokaże obecność lub brak oraz status (OK, ostrzeżenie, krytyczny) każdego modułu zasilania.

   Równoległy

   Prąd wejściowy Aktualna wartość prądu wejściowego ze źródła zasilania na fazę, wyrażona w amperach (A).
   Prąd obejścia Aktualna wartość prądu obejścia ze źródła obejścia na fazę, wyrażona w amperach (A).
   Całkowita moc wyjś. Całkowite obciążenie równoległego zasilacza UPS pokazujące całkowity procent obciążenia i łączne obciążenie w kW i kVA dla układu równoległego.
   Prąd wyjściowy Aktualna wartość prądu wyjściowego wyrażona w amperach (A).
   Liczba nadmiar. zasilaczy UPS Liczba obecnych nadmiarowych zasilaczy UPS.
   Ustawienie nadmiarowości Skonfigurowane ustawienie nadmiarowości.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?