990-91261D-025

Dane techniczne systemów 480 V

Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.

System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącym i uziemieniu technicznym/systemowym.

Dane techniczne obejścia 480 V

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE*

Zakres napięcia obejścia (V)

432-528

Zakres częstotliwości (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)

Znamionowy prąd obejścia (A)

24

36

49

61

Znamionowy prąd neutralny (A)

42

62

83

104

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego*

65 kA RMS

Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 200 A, wartość przedłukowa 5,25 kA2s

Dane techniczne wyjścia 480 V

UWAGA: Liczba połączeń wyjściowych musi zgadzać się z liczbą kabli wejścia w systemie o pojedynczym zasilaniu lub kabli obejścia w systemie o podwójnym zasilaniu.

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Połączenia

3-przewodowe (L1, L2, L3, G, GEC*) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G)

Regulacja napięcia

Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%

Zdolność przeciążeniowa

150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)

Reakcja na obciążenie dynamiczne

± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach

Współczynnik mocy wyjściowej

1

Znamionowy prąd wyjściowy (A)

24

36

48

60

Regulacja częstotliwości (Hz)

50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu

Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s)

Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6

Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU)

<1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego

Współczynnik szczytu obciążenia

2,5

Współczynnik mocy obciążenia

Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia

80%

Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia

20%

Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)

16

24

32

40

Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW)

4

6

8

10

Napięcie znamionowe akumulatora (VDC)

480

Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC)

545

Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC)

571

Kompensacja temperaturowa (na celę)

-3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C

Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC)

384

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)

43

65

87

108

Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)

54

81

108

135

Prąd tętniący

< 5% C20 (5 minut czasu pracy)

Test baterii

Ręczny/automatyczny (do wyboru)

Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego

10 kA

Zalecane przekroje kabli 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 1/0 AWG.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie G.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie kabli miedzianych

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Zalecane rozmiary kabli i maksymalne dozwolone rozmiary kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Nie wszystkie produkty pomocnicze obsługują kable aluminiowe. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii przekrojów kabli DC i przekrojów kabli baterii DC EGC oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Przewód neutralny ma rozmiar wystarczający do obsługi 1,73 raza większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

Miedź

Moc zasilacza UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil)

8

6

4

3

Wejście EGC (AWG/kcmil)

10

8

8

6

Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil)

10

8

6

4

Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil)

10

8

8

8

Neutralny (AWG/kcmil)

6

4

2

1/0

DC+/DC-(AWG/kcmil) *

6

4

2

1/0

DC EGC (AWG/kcmil)

8

6

6

6

UWAGA: Rozmiary kabli są oparte o 80% wartości wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB i 100% wartości wyłączników znamionowych dla wyłączników baterii.

Zalecana ochrona od strony sieci 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie mogą być wyższe niż 800 A. Umieść etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 125 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksie Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.

Moc zasilacza UPS

20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
 

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Wejście

Obejście

Typ wyłącznika

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

60

50

80

70

100

80

tr @ 6 Ir

0,5

li (X In)

1,5

QR code for this page

czy było to pomocne?