990-91379C-023

Konfigurer batteriløsningen

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Batteriinnstillingene må kun angis av kvalifisert personell som har erfaring med batterier, konfigurasjon av batterier og nødvendige forholdsregler.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Trykk på Konfigurasjon > Batteri .
 2. Batteriløsningstypen vises som:
  • Standard hvis du har en standard batteriløsning fra Schneider Electric, vises den kommersielle referansen for den spesifikke batterikonfigurasjonen.
  • Brukerdefinert hvis du har en tilpasset batteriløsning.
 3. Trykk på Generell innstilling og konfigurer følgende parametere:
  MERK: Trykk på OK på hver side for å lagre innstillingene, og trykk deretter på pilsymbolet for å gå til neste side.
  Antall batterikabinetter som er tilkoplet batteribryteren Viser antall batterikabinetter som er tilkoplet batteribryteren. Kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
  Varsel om lav kjøretid (sek) Angi grensen for gjenværende kjøretid i sekunder, som vil aktivere advarselen om lav kjøretid.
  Ladekapasitet (%) Maksimal ladekapasitet i prosent av UPSens nominelle effekt.
  Temperaturovervåking Viser om temperaturovervåking er slått på. Kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
  Temperatursensor #1/Temperatursensor #2 Viser tilstedeværelse av temperatursensorer. Kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
  Minimumsgrense (°C) Angi minimum batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer under denne terskelen aktiverer en alarm.
  Maksimumsgrense (°C) Angi maksimum batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer over denne grensen aktiverer en alarm.
  Laderens autoboost-modus Viser laderens autoboost-modus. Denne funksjonen setter laderen automatisk i modusen boost-lading etter at systemet har vært i batteridrift. Kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
  Syklisk lademodus Viser syklisk lademodus.

  Under en syklisk ladning veksler systemet mellom perioder med normallading og hvile. Denne funksjonen opprettholder kontinuerlig batteriladestatus uten å belaste batteriene ved å utføre en permanent normallading.

  Kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
  Testintervall hver Angi hvor ofte UPSen skal kjøre en batteritest.
  Testdag Angi hvilken ukedag batteritesten skal kjøres på.
  Teststarttid (tt:mm) Angi når på dagen batteritesten skal kjøres.
  Manuell selvtestmodus for batteri Angi hvilken batteritesttype du vil kjøre: Etter kapasitet eller Etter spenning/tid.
  Tidsbegrensning (minutter)/Spenningsgrense (V) Hvis du valgte batteritesttype Etter spenning/tid, angir du tidsgrensen eller spenningsgrensen.
 4. Bare for brukerdefinert batteriløsning: Trykk på Spesifikke innstillinger for å se følgende innstillinger:
  MERK: Disse innstillingene kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
  Batteritype Viser den konfigurerte batteritypen.
  Batterimidtpunkt tilkoplet Viser om batteriets midtpunkt er tilkoplet.
  Deaktiver temp.overvåking Viser om temperaturovervåking er slått av.
  Tillat boost-lading Viser om boost-lading er tillatt.

  Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.

  Tillat dyputladning av batteri Viser om batteridyputladning er tillatt. Med dyputladings-funksjonen kan du lade ut batteriene til de når et lavere nivå enn den verdien som vanligvis anbefales ved batteridrift. Merk: Dette kan skade batteriene.
  Aktiver automatisk frakopling av batteri Viser om automatisk frakopling av batteri er slått på. Når UPS-utgangen er av og det ikke finnes noen mulighet for å lade opp batteriene, utløser denne funksjonen batteribryterne for å unngå at batteriet blir dyputladet etter en periode på:
  • To uker.

  • 10 minutter med battericellespenningen under avstengningsnivået for lavt batteri.

  Kapasitet per blokk (Ah) Angi batterikapasiteten per batteriblokk i amperetimer for batteribanken som er tilkoplet hver batteribryter.
  Antall parallelle batteristrenger Angi antall batteristrenger som er parallellkoplet, for batteribanken som er tilkoplet hver batteribryter.
  Antall batterier per streng Viser antall batteriblokker per batteristreng.
  Antall battericeller per blokk Viser antall battericeller per batteriblokk.
  DC-spenning per battericelle (V) Viser normalspenningen.

  Normallading er den grunnleggende ladefunksjonen som er tilgjengelig på alle typer batterier og automatisk startes av laderen.

  Viser boost-spenningen.

  Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.

  Viser utjevningsspenningen.

  Utjevningslading brukes til å utjevne åpne cellebatterier som har ulik lading. Dette er lademetoden som bruker høyest mulig ladespenningsnivå. Når du utfører en utjevningslading, fordampes vann fra de åpne cellebatteriene, som må byttes ut når ladingen er fullført.

  Ladetid (sek) Viser varigheten i sekunder av ladningen for Boost-lading og Utjevningslading.
  Nominell battericellespenning (V) Viser nominelt spenningsnivå per battericelle.
  Avsluttende DC-spenning per battericelle (V) Viser spenningsnivået per battericelle for å fastsette når batteriet må slås av.
  Nominell temperatur (°C)/Nominell temperatur (°F) Viser nominell temperatur.
  Hastighet ladestrøm Viser hastigheten for ladestrøm.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?