990-91379A-023

Viktige sikkerhetsinstruksjoner— LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med det før du forsøker å installere, håndtere eller vedlikeholde det. Du vil se følgende sikkerhetsmeldinger i denne veiledningen eller på utstyret. De advarer deg om potensielle farer eller henviser til informasjon som klargjør eller forenkler en prosedyre.

Når du ser dette symbolet i sikkerhetsmeldinger av typen Fare eller Advarsel, angir det en elektrisk fare som kan føre til personskader dersom anvisningene ikke følges.

Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes for å advare deg om potensielle personskadefarer. Overhold alle sikkerhetsmeldinger med dette symbolet for å unngå eventuelle personskader eller dødsfall.

FARE
FARE angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
ADVARSEL angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
FORSIKTIG angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
LES DETTE
LES DETTE brukes for å fokusere på praksis som ikke relateres til personskader. Sikkerhetssymbolet skal ikke brukes med denne typen sikkerhetsmeldinger.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Merk

Elektrisk utstyr må kun installeres, driftes, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet.

En kvalifisert person er en som har ferdigheter og kunnskaper relatert til bygging, installasjon og drift av elektrisk utstyr, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å kjenne igjen og unngå farene som er involvert.

FCC-erklæring

MERK: Dette utstyret er testet og er funnet å overholde grenseverdiene for digitalt utstyr i klasse A, i henhold til Del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er designet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyres betjenes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukt i samsvar med brukerhåndboken, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i boligområder vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens, og brukeren må korrigere interferensen på egen bekostning.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Elektromagnetisk kompatibilitet

LES DETTE
Fare for elektromagnetisk forstyrrelse
Dette er et produkt i kategori C2 UPS. I et boligområde kan dette produktet forårsake radiointerferens, og da kan det være nødvendig at brukeren treffer ytterligere tiltak.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Sikkerhetstiltak

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle sikkerhetsanvisninger i dette dokumentet må leses, forstås og følges.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Start ikke systemet etter at strømkabler er installert i UPS-systemet. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR code for this page

Var dette til hjelp?