990-5913B-023

Kople til strømkabler

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Slå av UPSen helt før du kopler DC kablene og batterikablene til det klassiske batterikabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 1. Fjern terminaldekselet fra venstre side av batteribryteren.
 2. Rut PE-kabelen gjennom bunnen av det klassiske batterikabinettet og kople til PE-kabelen.

  GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

  GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

 3. Rut DC kablene gjennom bunnen av det klassiske batterikabinettet og kople til DC kablene (DC+, DC–). Bruk låseskiver (ikke inkludert) når du kopler til DC kablene.
 4. Sett på terminaldekselet igjen på venstre side av batteribryteren.
 5. Monter bryterens beskyttelsesplater på nytt.
 6. Kople sammen batteriene på hver hylle med de medfølgende kopperstengene eller -kablene, som vist. Hver hylle er sammenkoplet på samme måte. Følg diagrammet som samsvarer med konfigurasjonen for det klassiske batterikabinettet.
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller sterk kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
  • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
  • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
  • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
  • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
  • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminaler.
  • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan føre til elektrisk støt. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold (gjelder kun dersom utstyr og fjernoppstilte batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  GVSCBC7A

  GVSCBC7B

  GVSCBC7C

  GVSCBC10A2

  GVSCBC10B2

QR code for this page

Var dette til hjelp?