990-91262B-032

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

ระบบขนาน

 1. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (อุปกรณ์เสริม)
 2. การเตรียมการติดตั้ง
 3. แปลงเป็นระบบสองเมน
 4. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
 5. เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน
 6. เตรียมสำหรับสายเคเบิลสัญญาณ
 7. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
 8. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 9. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
 10. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
 11. เชื่อมต่อสาย PBUS
 12. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
 13. เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus
 14. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
 15. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?