990-91262C-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้า

ประกาศ
ความเสี่ยงต่ออุปกรณ์ชำรุด
เพื่อให้แน่ใจว่าการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
 • สายบายพาสทั้งหมดของ UPS ทุกตู้ต้องยาวเท่ากัน
 • สายเอาต์พุตทั้งหมดของ UPS ทุกเครื่องต้องยาวเท่ากัน
 • สายอินพุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องยาวเท่ากัน (จำเป็นเฉพาะในระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: UPS ได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับระบบสายดินของ TNS การติดตั้งแบบ 3 สาย โดยใช้บัสบาร์แบบบอนดิ้งจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลสูงขึ้น
 1. ถอดเพลตที่แสดงออก
 2. เฉพาะสำหรับระบบ TN-C/ระบบสายดิน 3 สาย: ย้ายบัสบาร์แบบบอนดิ้งจากตำแหน่ง (A) ไปยังตำแหน่ง (B) เพื่อเชื่อมต่อบัสบาร์ N เข้ากับบัสบาร์ G/PE
 3. เฉพาะสำหรับเพลต NEMA 2 รู: ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT020 สำหรับเพลต NEMA 2 รู
  1. ติดตั้งแผ่นเพลต NEMA 2 รูเก้าแผ่นสำหรับอินพุต/บายพาส/เอาต์พุต (หมายเลขชิ้นส่วน 880-5803) ตามที่ระบุ
  2. ติดตั้งแผ่นเพลต NEMA 2 รูสามแผ่นสำหรับ DC และ N (หมายเลขชิ้นส่วน 880-5802) ตามที่ระบุ
  3. ติดตั้งแผ่นเพลต NEMA 2 รูสำหรับอุปกรณ์ต่อสายดิน/PE (หมายเลขชิ้นส่วน 880-5801) ตามที่ระบุ
 4. เดินสายไฟผ่านกล่องท่อร้อยสายและไปที่ด้านหน้าของ UPS
 5. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
 6. เชื่อมต่อสายอินพุต
 7. สำหรับระบบสองเมนเท่านั้น: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
 8. เชื่อมต่อสายเคเบิลเอาต์พุต
 9. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลระยะไกล: เชื่อมต่อสายไฟ DC เข้ากับบัสบาร์ DC
 10. สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน: ดูที่ เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน
 11. ติดตั้งเพลตสามแผ่นที่ถอดไว้ในขั้นตอนที่ 1 กลับเข้าที่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?