990-91317B-032

ข้อปฏิบัติตาม

ความปลอดภัย IEC 62040-1: 2008-06 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไปและความปลอดภัยสำหรับ UPS
IEC 62040-1: 2013-01 ฉบับที่ 1 ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
UL 1778 ฉบับที่ 5
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2005-10 ฉบับที่ 2 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) C2
FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A
IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B2, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ
การขนส่ง IEC 60721-4-2 ระดับ 2M1
แผ่นดินไหว ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.33 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=1.63 g สำหรับ z/h=0; Ip= 1.5

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2011-03 ฉบับที่ 2 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ตอนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ

การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3 วรรค 5.3.4): VFI-SS-111

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?