990-91111K-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเพลตรู NEMA 2

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ในระบบเมนเดียวที่มีการแยกสายไฟเนื่องจากข้อจำกัดของขนาดสายไฟ ให้ใช้บัสบาร์บายพาสสำหรับชุดสายเคเบิลอินพุตชุดที่สอง มีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะวางชุดสายเคเบิลอินพุตสองชุดลงในบัสบาร์อินพุต เนื่องจากเป็นจุดต่อบัสบาร์แบบเมนเดียว
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
เพื่อรับรองการแบ่งปันโหลดถูกต้องในการทำงานแบบบายพาสในระบบขนาน:
 • สายบายพาสทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน
 • สายเอาต์พุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน
 • สายอินพุตทั้งหมดสำหรับ UPS ทุกเครื่องต้องมีความยาวเท่ากัน (จำเป็นเฉพาะในระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น)
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
 1. เฉพาะระบบต่อลงดิน 480 V (ไม่เชื่อมต่อนิวตรอน):
  1. ถอดตัวยึด RFI ออก เก็บสกรูสองตัวไว้
  2. ถอดสกรูด้านซ้ายและเก็บไว้
  3. ติดตั้งโครงใส่ RFI ที่ด้านซ้ายด้วยสกรูสามตัว

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น: ถอดจุดต่อบัสบาร์ L3 ดังที่ระบุทางด้านซ้ายของ UPS เก็บจุดต่อบัสบาร์ L3 ไว้เพื่อติดตั้งใหม่ในภายหลัง
  • สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: ถอดจุดต่อบัสบาร์เมนเดี่ยวสามชุดที่อยู่ด้านซ้ายของ UPS

  มุมมองด้านหน้าของ UPS

 3. ติดตั้งเพลตเจาะรู NEMA 2 และเชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดงไว้ตามลำดับที่บรรยาย:

  * มีให้ในชุด

  มุมมองด้านหน้าของ UPS — ระบบเมนเดี่ยว

  มุมมองด้านหน้าของ UPS — ระบบสองเมน

  1. ต่อสายตัวนำสายดินสำหรับอุปกรณ์/PE
  2. ต่อสาย N เชื่อมต่อจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่ (หากมีอยู่ในโซลูชันแบตเตอรี่)
  3. ต่อสาย DC+
  4. เชื่อมต่อสายเคเบิลเอาท์พุต
  5. เชื่อมต่อสายไฟ DC-
  6. สำหรับระบบเมนคู่เท่านั้น: เชื่อมต่อสายสัญญาณบายพาส
  7. เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุต
  หมายเหตูู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับสายสัญญาณเข้าที่ถูกต้องที่ด้านบนซ้ายของ UPS
 4. สำหรับระบบเมนเดี่ยวเท่านั้น: ติดตั้งจุดต่อบัสบาร์ L3 เข้าในตำแหน่งเดิมด้วยน็อต M8

  มุมมองด้านหน้าขวาของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?