990-91111G-032

ขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Marine Systems ขนาน

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

ระบบขนาน

 1. ติดตั้งชุด IP22 GVSOPT026 บน UPS – ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
 2. ติดตั้ง UPS และตู้แบตเตอรี่แบบโมดูลาร์ (ถ้ามี) บนชุดติดตั้งลื่นไถล GVSOPT027 – ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
 3. การเตรียมการติดตั้ง
 4. ติดตั้งโมดูลไฟฟ้า
 5. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
 6. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
 7. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
 8. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 9. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมภายนอก
 10. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
 11. เชื่อมต่อสาย PBUS
 12. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
 13. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
 14. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?