990-91111G-032

ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 480 V

ตัวจ่ายอินพุตและบายพาสต้องเป็นตัวแปลง WYE ระบบต่อลงดิน ไม่อนุญาตให้ใช้การจ่ายไฟฟ้าอินพุตเดลต้าสำหรับอินพุตหรือบายพาส

ต้องติดตั้งระบบ UPS เป็นระบบอนุพัทธ์แยกต่างหาก กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลจะเกิดขึ้นในบอนดิ้งจัมเปอร์ และระบบทางเทคนิค/ระบบสายดิน

ข้อมูลจำเพาะอินพุต 480 V

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G) WYE (เมนเดี่ยว)
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE (เมนคู่)
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) 408-552
ช่วงความถี่ (Hz) 40-70
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต 0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50%
0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25%
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100% <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100% <5% ที่โหลด 100% <3% ที่โหลด 100%
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว

ไต่ระดับ

สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที

หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่มีโมดูลพลังงานแบบ N+1 อินพุทเพาเวอร์แฟคเตอร์จะเป็น 0.99 ที่โหลด 100% และความเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณฮาร์โมนิค (THDI) เป็น <6% ที่โหลดแบบเส้นตรงสมบูรณ์ (สมมาตร)

ข้อมูลจำเพาะบายพาส 480 V

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G) WYE หรือสายไฟ 4 เส้น(L1, L2, L3, N, G) WYE
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) 432-528
ช่วงความถี่ (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) * 42 62 83 104 125 166 208 208 208
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 65 kA RMS
การป้องกัน การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 400 A ค่าสูงสุด 33 kA2วินาที
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 550 A ค่าสูงสุด 52 kA2วินาที

ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 480 V

หมายเหตูู: การเชื่อมต่อจำนวนสายเอาต์พุตต้องตรงกับจำนวนสายอินพุตในระบบเมนเดี่ยว หรือสายบายพาสในระบบเมนคู่
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
การเชื่อมต่อ สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, G, GEC*) หรือสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, G)
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต โหลดสมมาตร ± 1%
โหลดอสมมาตร ± 3%
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ 150% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 10 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ)
125% เป็นเวลา 1 นาที (ในการทำงานโดยใช้แบตเตอรี่)
125% อย่างต่อเนื่อง (การทำงานแบบบายพาส)
1000% เป็นเวลา 100 มิลลิวินาที (การทำงานแบบบายพาส)
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต ± 5% หลังจาก 2 มิลลิวินาที
± 1% หลังจาก 50 มิลลิวินาที
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต 1
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
การควบคุมความถี่ (Hz) บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) <1% สำหรับโหลดเชิงเส้น
<5% สำหรับโหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น 2.5
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา

ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
  • ต้องตั้งความหน่วงของทริปเป็นศูนย์ในเบรกเกอร์แบตเตอรี่ทั้งหมด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%* 80%
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% 20%
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) 32-48 บล็อก: 384-576 40-48 บล็อก: 480-576 35-48 บล็อก: 420-576 32-48 บล็อก: 384-576 40-48 บล็อก: 480-576
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) 32-48 บล็อก: 436-654 40-48 บล็อก: 545-654 35-48 บล็อก: 477-654 32-48 บล็อก: 436-654 40-48 บล็อก: 545-654
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) 720 สำหรับ 48 บล็อก
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) -3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) 32 บล็อก: 307 40 บล็อก: 384 35 บล็อก: 336 32 บล็อก: 307 40 บล็อก: 384
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) * 54 81 108 108 130 173 216 260 326
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) * 68 101 135 135 162 216 270 325 406
กระแสกระเพื่อม < 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที)
การทดสอบแบตเตอรี่ แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้)
อัตราการลัดวงจรสูงสุด 10 kA
หมายเหตูู: สำหรับ UPS ขนาด 60 กิโลวัตต์พร้อมโมดูลพลังงาน N+1 ปริมาณบล็อกแบตเตอรี่ที่รองรับคือ 32-48 บล็อก
หมายเหตูู: โซลูชันแบตเตอรี่ที่มีบล็อกแบตเตอรี่มากกว่า 40 ก้อนต้องมีจุดกึ่งกลางของแบตเตอรี่

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 480 V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 300 kcmil
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บนบัสบาร์ DC+/DC-; 6 บนบัสบาร์ N/G

หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟสูงเกินมีระบุไว้พร้อมส่วนประกอบอื่น

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง 310.15 (B)(16) ของ National Electrical Code (NEC) พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • 90 °C (194 °F) ตัวนำ (75 °C (167 °F) หยุดการทำงาน)

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C (86 °F)

  • ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม

สายดินสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EGC) จะวัดขนาดตาม NEC ข้อ 250.122 และตาราง 250.122

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C (86 °F) จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย IEC

หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่ปรับขนาดได้ (GVSUPS50K150GS) ต้องใช้ขนาดสายเคเบิลสำหรับพิกัด UPS ที่ 150 kW
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำและขนาดสายเคเบิลสูงสุดที่อนุญาตอาจแตกต่างกันไปในผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์รองบางรายการรองรับสายอะลูมิเนียม โปรดอ้างอิงคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์รอง
หมายเหตูู: ขนาดสายเคเบิล DC ที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเพียงคำแนะนำ — ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในคู่มือการแก้ปัญหาแบตเตอรี่สำหรับขนาดสายเคเบิล DC ขนาดสายเคเบิล DC EGC และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล DC ตรงกับอัตราของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
หมายเหตูู: สายตัวนำนิวทรัลเป็นขนาดที่รองรับกระแสได้ 1.73 เท่าของกระแสสายตัวนำเฟสในกรณีที่มีสัญญาณฮาร์โมนิกสูงจากโหลดแบบไม่เชิงเส้น หากคาดว่ามีกระแสไฟฟ้าแบบไม่มีฮาร์โมนิกหรือมีฮาร์โมนิกน้อย สามารถกำหนดขนาดสายนิวทรัลได้ตามนั้น แต่ไม่น้อยกว่าสายเฟส
หมายเหตูู: 20-40 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 32 บล็อก 50-100 kW: สายเคเบิล DC มีขนาดตามแบตเตอรี่ 40 บล็อก

ทองแดง

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
EGC อินพุต (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
นิวทรัล (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

อะลูมิเนียม

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
เฟสอินพุต (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
EGC อินพุต (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
เฟสบายพาส/เอาต์พุต (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
EGC บายพาส /EGC เอาต์พุต (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
นิวทรัล (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
หมายเหตูู: สำหรับ DC EGC ที่ใช้ในท่อร้อยสายอลูมิเนียมแบบขนาน EGC จะต้องเป็นขนาดเต็มเพื่อป้องกันโหลดเกินหรือสายไหม้
หมายเหตูู: เซอร์กิตเบรกเกอร์อัตรา 80% สำหรับ UIB, UOB, MBB, SSIB

การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ 480V

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
  • สำหรับระบบขนาน ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) ไม่เกิน 1250 A ติดฉลาก 885-92556 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
  • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 20-120 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สามตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ต้องตั้งไว้ไม่เกิน 1250 A
  • สำหรับ UPS ที่มีระดับ 150 kW: ในระบบขนานที่มี UPS สองตัวขึ้นไป เบรกเกอร์วงจรไฟต้องติดตั้งในเอาต์พุต UPS แต่ละตัว ค่าลบล้างฉับพลัน (Ii) เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB) ต้องตั้งไว้ไม่เกิน 1250 A
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
ข้อควรระวัง
อันตรายจากไฟไหม้
  • เชื่อมต่อวงจรที่มีข้อมูลจำเพาะด้านล่างเท่านั้น
  • เชื่อมต่อวงจรที่ให้มาที่มีการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินในวงจรย่อย 250 A สูงสุด โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน National Electrical Code, ANSI/NFPA70 และ Canadian Electrical Code, ส่วนที่ I, C22.1
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: สำหรับ UPS ที่ปรับขนาดได้ (GVSUPS50K150GS) ต้องใช้ขนาดการปกป้องไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับพิกัด UPS ที่ 150 kW
หมายเหตูู: การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินจะระบุไว้โดยหน่วยงานอื่นและทำเครื่องหมายไว้ด้วยฟังก์ชันการใช้งาน
หมายเหตูู: เซอร์กิตเบรกเกอร์ตามรายการด้านล่างได้รับการเรทที่ 80%
พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤8
พิกัด UPS 60 kW 80 kW 100 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
พิกัด UPS 120 kW 150 kW
  อินพุต บายพาส อินพุต บายพาส
ประเภทเบรกเกอร์ JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0.5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?