990-5910F-025

Konfiguracja zestawu akumulatorów

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ustawienia baterii powinien wprowadzać wykwalifikowany personel dysponujący wiedzą na temat ich konfiguracji oraz znajomością środków ostrożności.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
 1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Bateria .
 2. Wybierz typ urządzenia bateryjnego:
  1. Wybierz opcję Standardowe, jeśli masz standardowe urządzenie bateryjne Galaxy VS i wybierz numer referencyjny dla posiadanej konfiguracji bateryjnej z listy rozwijanej.
  2. Wybierz opcję Modułowe, jeśli masz modułowe urządzenie bateryjne Galaxy VS.
  3. Wybierz opcję Niestandardowe, jeśli masz niestandardowe urządzenie bateryjne.
 3. Dotknij opcji Ustawienia ogólne i skonfiguruj następujące parametry:
  UWAGA: Naciśnij przycisk OK na każdej stronie, aby zapisać ustawienia i naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony. Dla modułowych urządzeń bateryjnych dostępne są tylko trzy pierwsze ustawienia.
  Liczba szaf bateryjnych podłączonych do wyłącznika baterii/Liczba modułowych szaf bateryjnych Skonfiguruj liczbę szaf bateryjnych podłączonych do każdego wyłącznika baterii/Skonfiguruj liczbę modułowych szaf bateryjnych podłączonych do zasilacza UPS.
  Ostrzeż. O krótkim cz. pracy (s) Skonfiguruj próg pozostałego czasu pracy w sekundach, po osiągnięciu którego włączy się ostrzeżenie o krótkim czasie pracy.
  Moc ładowarki (%) Skonfiguruj maksymalną moc ładowarki w procentach mocy znamionowej zasilacza UPS.
  Minimalny próg (°C) Skonfiguruj minimalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury poniżej tego progu aktywują alarm.
  Maksymalny próg (°C) Skonfiguruj maksymalną dopuszczalną temperaturę baterii w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Temperatury powyżej tego progu aktywują alarm.
  Tryb automatycznego szybkiego ładowania Wybierz, aby włączyć automatyczny tryb ładowarki. Ta funkcja automatycznie przełączy ładowarkę w tryb szybkiego ładowania, jeśli system używał trybu pracy bateryjnej.
  Tryb ładowania cyklicznego Wybierz, aby włączyć tryb ładowania cyklicznego.

  Podczas ładowania cyklicznego system przełącza się między okresem ładowania konserwacyjnego i odpoczynku. Ta funkcja utrzymuje stan naładowania baterii bez ich obciążania, przeprowadzając permanentne ładowanie konserwacyjne.

  Częstotliwość testów co Określ, jak często zasilacz UPS powinien przeprowadzać test baterii.
  Dzień testu Skonfiguruj dzień tygodnia, w którym ma zostać przeprowadzony test baterii.
  Godz. testu (hh:mm) Skonfiguruj godzinę, o której ma zostać uruchomiony test baterii.
 4. Tylko dla niestandardowego urządzenia bateryjnego: Dotknij opcji Określone ustawienia i skonfiguruj następujące parametry:
  UWAGA: Naciśnij przycisk OK na każdej stronie, aby zapisać ustawienia i naciśnij symbol strzałki, aby przejść do następnej strony.
  Typ baterii Wybierz typ baterii.
  Punkt środk. baterii podłącz. Wybierz, jeśli punkt środkowy baterii jest podłączony.
  Wył. monitor. temp. Wybierz, aby wyłączyć monitorowanie temperatury baterii.
  Pojemność baterii na blok (Ah) Skonfiguruj pojemność baterii na blok bateryjny w amperogodzinach, dla każdego akumulatora podłączonego do każdego wyłącznika baterii.
  Liczba równoległych szeregów baterii Skonfiguruj liczbę szeregów baterii podłączonych równolegle dla zespołu baterii podłączonego do każdego wyłącznika baterii.
  Liczba bloków bateryjnych w szeregu Skonfiguruj liczbę bloków bateryjnych w każdym szeregu baterii.
  Liczba ogniw baterii w bloku Skonfiguruj liczbę komórek bateryjnych w bloku bateryjnym.
  Napięcie DC na ogniwo baterii (V) Skonfiguruj napięcie według komórki bateryjnej dla ładowania konserwacyjnego.

  Ładowanie konserwacyjne to podstawowa funkcja ładowania dostępna dla wszystkich typów baterii i automatycznie uruchamiana przed ładowarkę.

  Skonfiguruj napięcie według komórki bateryjnej dla ładowania szybkiego.

  Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.

  Skonfiguruj napięcie według komórki bateryjnej dla ładowania wyrównawczego.

  Ładowanie wyrównawcze jest używane do wyrównywania otwartych komórek bateryjnych. Ta metoda ładowania jest dostępna przy użyciu najwyższego możliwego poziomu napięcia ładowania. Gdy przeprowadzane jest ładowanie wyrównawcze, woda wyparowuje z otwartych komórek bateryjnych, i należy ją wymienić po zakończeniu ładowania.

  Czas ładowania (s) Skonfiguruj czas ładowania szybkiego i wyrównawczego w sekundach.
  Napięcie na ogniwo baterii (V), przy którym nastąpi wyłączenie Skonfiguruj poziom napięcia na komórkę bateryjną, przy którym bateria ma zostać wyłączona.
  Temperatura znamionowa (°C)/Temperatura znamionowa (°F) Skonfiguruj temperaturę znamionową w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
  Wart. prądu ładow. Skonfiguruj wartość prądu ładowania.
  Zezwól na szybk. ład. Wybierz, aby włączyć szybkie ładowanie baterii.

  Metoda ta umożliwia szybkie naładowanie rozładowanej baterii.

  Zezwól na głęb. rozład. bat. Wybierz, aby włączyć głębokie rozładowanie baterii, gdy zasilacz UPS jest w trybie pracy bateryjnej. Ta funkcja pozwala rozładować baterie do jeszcze niższego poziomu napięcia, niż wynosi zalecana wartość. Należy pamiętać, że może to spowodować uszkodzenie baterii.
  Zezwól na automatyczne odłączanie baterii Wybierz, aby włączyć automatyczne odłączanie baterii. Jeśli w zasilaczu UPS wyłączono wyjście i nie ma on możliwości naładowania baterii, ta funkcja wyzwoli wyłączniki baterii, aby uniknąć głębokiego rozładowania baterii po okresie:
  • Dwóch tygodni.

  • 10 minut przy napięciu komórki baterii poniżej niskiego poziomu wyłączenia baterii.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?