990-91111K-031

Nedmontera eller flytta UPS:en till en ny plats

 1. Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens bruksanvisning.
 2. Spärra samtliga brytare i underhållsbypasskåpet/bypasspanelen/ställverket i AV-läge (öppen).
 3. Spärra samtliga batteribrytare i ställverket/batterilösningen i AV-läge (öppen).
 4. Ta bort UPS:ens frontpanel.
 5. Spärra den interna bypassbrytaren IMB i AV-läge (öppen).
 6. Ta bort alla kraftmoduler från UPS:en:
  OBSERVERA
  Tung last
  Kraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.
  • 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
  • 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Dra ut kraftmodulen halvvägs. En låsmekanism förhindrar att kraftmodulen dras hela vägen ut.
  2. Lossa låset genom att trycka på lossningsknappen på båda sidor om kraftmodulen och ta bort kraftmodulen.
  3. Installera en täckskiva (i förekommande fall) framför det tomma kraftmodulspåret.
  4. Förvara kraftmodulerna på ett säkert sätt tills de ska återmonteras.
   VARNING
   risk för utrustningsskador
   • Förvara kraftmodulerna vid en omgivande temperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F), 10–80 % icke-kondenserande luftfuktighet.
   • Förvara kraftmodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
   Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 7. Ta bort den nedre plattan på framsidan.
 8. Mät och kontrollera att det inte finns någon spänning med en multimetersond genom hålen i det transparenta höljet för ingång, bypass, utgång, neutral och DC.
 9. Ta bort det genomskinliga skyddet.
 10. Mät och kontrollera att det inte finns någon spänning på varje enskild ingång-/bypass-/utgångs-/DC-skena innan du fortsätter.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Mät och kontrollera att det inte finns någon spänning på varje enskild ingång-/bypass-/utgångs-/DC-skena innan du fortsätter.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

  UPS:en framifrån

 11. Koppla bort och avlägsna alla kraftkablar från UPS:en. Se Anslut kraftkablarna eller Anslut kraftkablarna med 2-håliga NEMA-plattor för information.
 12. Ta av takpanelen.
 13. Koppla bort och ta bort eventuella signalkablar från den övre delen och framsidan av UPS:en. För UPS-system med modulärt batteriskåp: Se Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp för information. För förenklat 1+1 parallellt UPS-system: Se Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem för information.

  UPS med kabelrör bakifrån

 14. För UPS-system med underhållsbypasskåp: Ta bort skruvarna som håller ihop UPS och underhållsbypasskåpet. Se installationshandboken som medföljer bypasskåpet för information. Spara alla delar för återmontering.
 15. För UPS-system med intilliggande batteriskåp: Ta bort skruvarna som håller ihop UPS och det intilliggande batteriskåpet. Se installationshandboken som medföljer det intilliggande batteriskåpet för information. Spara alla delar för återmontering.
 16. Återmontera alla borttagna plattor och höljen. Se Slutinstallation för information.
 17. I förekommande fall: ta bort det seismiska kitets främre skena från UPS:en. Spara för återmontering.

  UPS:en framifrån

 18. Om UPS:en är monterad på monteringssladdsatsen GVSOPT027 ska UPS:en demonteras från monteringssatsen. Se installationshandboken som medföljer satsen för information.
 19. Sätt tillbaka frontpanelen på UPS:en:
  1. Sätt in de två flikarna på botten av UPS:ens frontpanel i lutad vinkel.
  2. Fäst frontpanelremmen vid UPS:en.
  3. Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
 20. Höj upp UPS:ens fötter tills hjulen har full kontakt med golvet.
 21. Nu kan du flytta UPS:en genom att rulla den på hjulen över golvet.
  VARNING
  VÄLTNINGSRISK
  • UPS:ens hjul är uteslutande avsedda för transport på plana, jämna, hårda och horisontella ytor.
  • UPS:ens hjul är avsedda för transport över korta sträckor (t.ex. inom samma byggnad).
  • Rör dig i långsam takt och var uppmärksam på vilket skick golvet är i och UPS:ens balans.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 22. I förekommande fall: ta bort det seismiska kitets bakre skena från UPS:en och ta bort fästena från golvet. Spara för återmontering. Se Installera seismisk kit (option) för information.
 23. För transport över längre sträckor eller under förhållanden som inte är lämpliga för UPS:ens hjul:
  VARNING
  VÄLTNINGSRISK
  För transport över längre sträckor eller under förhållanden som inte är lämpliga för UPS:ens hjul måste du säkerställa:
  • att personal som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
  • att lämpliga verktyg används för att lyfta och transportera UPS:en på ett säkert sätt;
  • att produkten skyddas mot skador genom att lämpligt skydd används (t.ex. omslag eller förpackning).
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  Krav för transport:

  • Montera UPS:en i vertikalt läge i mitten av en lämplig pall med minsta pallmått: 680 mm x 1 040 mm (27 tum x 41 tum)). Pallen måste vara anpassad för UPS:ens vikt (180 kg (397 lbs) utan installerade kraftmoduler).

  • Använd lämpliga fästanordningar för att montera UPS:en på pallen.

  • Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de inte är skadade.

  FARA
  VÄLTNINGSRISK
  • UPS:en måste fästas på lämpligt sätt på pallen omedelbart efter att den placeras på pallen.
  • Fästanordningarna måste vara tillräckligt starka för att motstå vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  VARNING
  Oväntat beteende hos utrustningen
  Lyft inte UPS:en med en gaffeltruck/handtruck direkt på ramen eftersom det kan böja eller skada ramen.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 24. Gör något av följande:
  • Nedmontera UPS:en, ELLER
  • Flytta UPS:en till en ny plats för att installera den där.
 25. Endast för installation av UPS:en på en ny plats: Följ installationshandboken för att installera UPS:en på den nya platsen. Se Installationsmetod för singelsystem, Installationsmetod för parallellsystem, Installationsmetod för marina singelsystem eller Installationsmetod för marina parallellsystem för installationsöversikt. Uppstart måste utföras av Schneider Electric.
  FARA
  FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  Uppstart måste utföras av Schneider Electric.
  Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?