990-5913D-032

ข้อมูลจำเพาะ

ประกาศ
อันตรายจากอุปกรณ์ชำรุด
ดูข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดสำหรับระบบ UPS ได้จากคู่มือติดตั้ง UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ข้อมูลจำเพาะตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
จะต้องใช้ตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกเฉพาะกับ Galaxy VS UPS, Galaxy VL UPS หรือ Easy UPS 3-Phase Modular
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตูู: สามารถเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ภายนอกเข้ากับ UPS Galaxy VS ได้สูงสุดสองตู้ (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 หรือ GVSCBC10B2)
หมายเหตูู: สามารถเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกอย่างน้อยสองตู้และตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิกสูงสุดสี่ตู้ (GVSCBC10A2 หรือ GVSCBC10B2) กับ Galaxy VL UPS
หมายเหตูู: สามารถเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ภายนอกเข้ากับ Easy UPS 3-Phase Modular ได้สูงสุดสี่ตู้ (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 หรือ GVSCBC10B2)
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ ประเภทแบตเตอรี่ จำนวนบล็อกแบตเตอรี่
GVSCBC7C XP12V1800* หรือ XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

การตั้งค่าการตัดวงจร

การตั้งค่าการตัดวงจรต้องมีการควบคุมระหว่างการติดตั้ง ตั้งค่าการตั้งค่าการตัดวงจรตามตารางที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

GVSCBC7C

พิกัด UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG250D NA
การตั้งค่า Ir 175 200 250 250
การตั้งค่า Im 1250

GVSCBC7D

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

ประเภทเบรกเกอร์ C10S3D + C103MG080
การตั้งค่า Ir 56 72 80 80 NA
การตั้งค่า Im 400

GVSCBC7E

พิกัด UPS 20-50 kW 60 kW 80 kW
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG200D
การตั้งค่า Ir 140 160 200
การตั้งค่า Im 1000

GVSCBC10A2

พิกัด UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG250D NA
การตั้งค่า Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
การตั้งค่า Im 1250
พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 1
ประเภทเบรกเกอร์ C25S3D + C253MG250D
จำนวนตู้แบตเตอรี่ภายนอก 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
การตั้งค่า Ir 225 250 225 250 225 250 250
การตั้งค่า Im 1250

GVSCBC10B2

พิกัด UPS 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

ประเภทเบรกเกอร์ C40S3TM320D
การตั้งค่า Ir 224 224 256 288 288 320 320
การตั้งค่า Im 1500
พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า 1
ประเภทเบรกเกอร์ C40S3TM320D
จำนวนตู้แบตเตอรี่ภายนอก 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
การตั้งค่า Ir 288 320 288 320 288 320 320
การตั้งค่า Im 1500

ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้ ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ 95 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.3 (52-C2) ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ตัวนำไฟฟ้า 90 °C

  • อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C

  • การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง

  • วิธีการติดตั้ง C

สายดินเพื่อการป้องกัน (PE) มีขนาดตามตารางที่ 54.3 ของ IEC 60364-4-54 ข้อ 543

หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC

GVSCBC7C

พิกัด UPS 20-60 kW 80 kW 100 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC- (ตร.มม.) 50 70 70 NA
DC PE (ตร.มม.) 25 35 35

GVSCBC7D

พิกัด UPS 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC- (ตร.มม.) 16 35 35
DC PE (ตร.มม.) 10 16 16

GVSCBC7E

พิกัด UPS 20-60 kW 80 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC- (ตร.มม.) 35 50
DC PE (ตร.มม.) 16 25

GVSCBC10A2

พิกัด UPS 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC- (ตร.มม.) 50 70 70 NA
DC PE (ตร.มม.) 25 35 35
พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

1
จำนวนตู้แบตเตอรี่ภายนอก 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (ตร.มม.) 70
DC PE (ตร.มม.) 35

GVSCBC10B2

พิกัด UPS 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

0.8

0.9

1

DC+/DC- (ตร.มม.) 50 70 95
DC PE (ตร.มม.) 25 35 50
พิกัด UPS 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

1
จำนวนตู้แบตเตอรี่ภายนอก 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (ตร.มม.) 70 95
DC PE (ตร.มม.) 35 50

ข้อมูลจำเพาะแรงบิด

ขนาดสลักเกลียว แรงบิด
M4 1.7 Nm
M5 2.2 Nm
M6 5 Nm
M8 17.5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

สภาพแวดล้อม

  การทำงาน พื้นที่จัดเก็บ
อุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C -15 °C ถึง 40 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ 0-95% แบบไม่ควบแน่น 10-80% แบบไม่ควบแน่น
ระดับความสูง 0-1000 ม.  
คลาสการป้องกัน IP20
สี RAL 9003, ระดับความมันวาว 85%

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ห้องควรระบายอากาศได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไดไฮโดรเจนที่เกิดจากตู้แบตเตอรี่สะสมเข้มข้น การไหลเวียนอากาศขั้นต่ำที่แนะนำ 2.41 ลบ.ม./ชม.

น้ำหนักและขนาดของตู้แบตเตอรี่แบบคลาสสิก

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?